Navigácia

Metodické usmernenie č.3

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025

Všeobecné informácie

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytne na program Zavedenie a poskytovanie účelovo viazaného  príspevku na profesijný rozvoj v rokoch 2022 až 2025 prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti.

Účelom financovania individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len „PZ“ a „OZ“) v materských školách, základných školách a v stredných školách

 • v období od 01.09.2022 do 30.06.2023 je
  • podpora organizovania aktualizačného vzdelávania PZ a OZ v školskom roku 2022/2023 (ďalej len „aktualizačné vzdelávanie“) podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) – podpora ukončená

 

 • v období od 01.09.2022 do 20.10.2025 je
  • podpora individuálneho profesijného rozvoja PZ a OZ 
   • v povinných profesijných aktivitách vo vybraných okruhoch tém určených ministerstvom školstva a
   • v nepovinných profesijných aktivitách (napr. výkon atestácie, absolvovanie vzdelávacích programov rozvíjajúcich individuálne učebné potreby) v období od 01. 01. 2023 do 20. 10. 2025  v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z., k tomuto obdobiu budú vydávané samostatné metodické usmernenia.

 

 • v období od 01.01.2024 do 31.08.2024 je
  • podpora individuálneho profesijného rozvoja PZ a OZ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) poskytne z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“) v  roku 2024 prostriedky mechanizmu POO na podporu individuálneho profesijného rozvoja PZ a OZ

Účelom čerpania prostriedkov mechanizmu POO, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj PZ a OZ škôl a školských zariadení v roku 2024 je financovanie individuálneho profesijného rozvoja PZ a OZ na:

A.   kvalifikačnom vzdelávaní podľa § 43 zákona č. 138/2019 Z. z.

B.    funkčnom vzdelávaní podľa § 47 zákona č. 138/2019 Z. z.

C.   špecializačnom vzdelávaní podľa § 49 zákona č. 138/2019 Z. z.

D.   predatestačnom vzdelávaní podľa § 53 zákona č. 138/2019 Z. z.

E.    inovačnom vzdelávaní podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z. z.

F.    vykonávaní prvej atestácie podľa § 59 zákona č. 138/2019 Z. z.

G.   vykonávaní druhej atestácie podľa § 59 zákona č. 138/2019 Z. z.

Termíny realizácie jednotlivých druhov vzdelávaní ako aj záväzne termíny na vyplnenie a odoslanie elektronického prihlasovacieho formulára sú podrobne popísané v metodickom usmernení č. 3 bod 8.

Oprávnenej škole budú pridelené prostriedky mechanizmu POO po vyplnení elektronického prihlasovacieho formulára a overení splnenia všetkých podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Riaditeľ oprávnenej školy použije pre prihlásenie do prihlasovacieho formulára eduID kmeňovej školy alebo školského zariadenia a najneskôr do 31.08.2024 do 24:00 hod. vyplní a odošle elektronický prihlasovací formulár spolu s požadovanými prílohami.

Odporúča sa, aby oprávnená škola vyplnila a odoslala elektronický prihlasovací formulár bezodkladne po preplatení nákladov na individuálny profesijný rozvoj konkrétnemu pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi. Predíde tak možnému neschváleniu refundácie z dôvodu vyčerpania prostriedkov mechanizmu. Oprávnená škola môže zaslať niekoľko elektronických prihlasovacích formulárov, údaje sa nebudú prepisovať.

Viac informácií k čerpaniu prostriedkov mechanizmu POO, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj v roku 2024, nájdete TU.

Elektronický prihlasovací formulár – M3 - Podklad pre refundáciu nákladov na individuálny profesijný rozvoj z prostriedkov mechanizmu POO nájdete TU.

cerpanie alokacie 7.5.2024

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky