Navigácia

Maturity a záverečné skúšky

Náklady škôl súvisiace s výkonom predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií sa uhrádzajú v súlade s § 90 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 8c ods. 1 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo“) môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť objem pridelených normatívnych finančných prostriedkov z dôvodu nákladov súvisiacich s činnosťou predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a jej členov vrátane odborníkov z praxe.

Dohodovacie konanie sa začína na žiadosť zriaďovateľa. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného regionálneho úradu školskej správy.

Ministerstvo podľa § 8c ods. 6 zákona č. 597/2003 Z. z. zverejní na svojom webovom sídle do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte výšku nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe na príslušný kalendárny rok.

Skočiť na začiatok stránky