» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Maturity a záverečné skúšky » Rok 2016

Rok 2016

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2016 je nasledovná:

a) náklady na zastupovanie zamestnancov vysielajúcej školy v sume 33,50 €,
b) paušálna časť odmeny pre predsedu školskej maturitnej komisie v sume 25,50 €,
c) paušálna časť odmeny pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a ich členov vrátane odborníkov z praxe v sume 13,00  €,
d) odmena pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku na odskúšaného žiaka v sume 2,00 €,
e) odmena pre predsedu školskej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku vrátane odborníkov z praxe, na odskúšaného žiaka v sume 0,95 €.