» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Maturity a záverečné skúšky » Rok 2014

Rok 2014

 Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2014 je nasledovná:

a) náklady na zastupovanie zamestnancov vysielajúcej školy v sume 31,00 €,
b) paušálna časť odmeny pre predsedu školskej maturitnej komisie v sume 23,50 €,
c) paušálna časť odmeny pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a ich členov vrátane odborníkov z praxe v sume 12,00 €,
d) odmena pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku na odskúšaného žiaka v sume 2,00 €,
e) odmena pre predsedu školskej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku vrátane odborníkov z praxe, na odskúšaného žiaka v sume 0,85 €.