Navigácia
Skočiť na obsah

Index dostupnosti materských škôl

Index komplexne vyhodnocuje dostupnosť predprimárneho vzdelávania v obci v septembri 2022. Hodnotené sú iba obce, v ktorých sa v septembri 2022 nachádzala materská škola bez ohľadu na zriaďovateľa (obec/cirkev/súkromník). Z 2 927 obcí na Slovensku bola materská škola v 2 069 obciach, v ktorých index vyhodnocujeme. Vo zvyšných 858 obciach tak nerobíme.

Prejsť na interaktívnu aplikáciu o indexe dostupnosti materských škôl

Dostupnosť hodnotíme použitím štyroch komponentov s odlišnou váhou. Vyššia váha reflektuje buď to, že indikátor považujeme za dôležitejší pre zhodnotenie celkovej dostupnosti alebo, že vychádzame z údajov, ktoré považujeme za spoľahlivejšie. Váhy boli určené IVP. Postavenie obce v každom posudzovanom komponente indexu hodnotíme použitím percentilu (0-100), a to tak, že vyšší percentil, znamená lepšiu dostupnosť relatívne k iným hodnotením obciam. Percentily v rámci jednotlivých komponentov spočítavame do celkového indexu dostupnosti váženým aritmetickým priemerom a transformujeme na index v rozmedzí 0 (najhoršia dostupnosť) až 10 (najlepšia dostupnosť). Podobne ako pri komponentoch znamená vysoký index relatívne lepšiu dostupnosť.

Aktualizácia indexu pre rok 2023 je plánovaná začiatkom roka 2024.

Komponenty indexu

(1) Kapacity: PPočet chýbajúcich miest aby mali všetky 3-5-ročné deti s trvalým pobytom v obci dostupné miesto, po zohľadnení voľných kapacít. Najlepšia dostupnosť je vtedy, keď má každé dieťa v obci miesto v materskej škole a nemusí tak dochádzať. Veľa chýbajúcich miest znamená horšiu dostupnosť. Údaje sú za každú obec. Indikátor má váhu 30 %. Zdrojom údajov sú výpočty IVP podľa dát Centra vedecko-technických informácií (CVTI), Registra fyzických osôb a Rezortného informačného systému Ministerstva školstva.

(2) Dopyt: Počet zamietnutých žiadostí o miesto v materských školách v obci od 16.09.2021 do 15.09.2022. Veľa zamietnutých žiadostí indikuje, že aktuálne kapacity MŠ nie sú dostatočné. Veľa zamietnutých žiadostí znamená horšiu dostupnosť. Údaje sú za každú obec. Indikátor má váhu 30 %. Zdrojom údajov je CVTI.

(3) Poplatky: Priemerné školné v septembri 2022 v materských školách na území obce (v €). Čím drahšia je návšteva materskej školy, tým menej je dostupná pre priemerného rodiča. Údaje sú za každú obec. Indikátor má váhu 20 %. Zdrojom údajov je CVTI.

(4) Demografia: Predpokladaný vývoj populácie detí v predškolskom veku do roku 2030 v okrese (v %) v porovnaní s rokom 2022. Ak sa v budúcnosti počet detí v obci výrazne zmení ovplyvní to dostupnosť materských škôl. Vyšší rast populácie znamená horšiu dostupnosť. Údaje sú za každý okres. Indikátor má váhu 20 %. Zdrojom údajov je Mikrosimulačný model IVP.

Príklady interpretácie percentilu 90 na komponente
Kapacity: V obci chýba menej miest ako v 90 % hodnotených obcí.
Dopyt: V obci bolo zamietnutých menej žiadostí ako v 90 % hodnotených obcí.
Poplatky: Priemerné školné v tejto obci je nižšie ako v 90 % hodnotených obcí.
Demografia: V obci bude demografický rast nižší ako v 90 % hodnotených obcí.

 

Kontaktná osoba: Ondrej Škvarenina (ondrej.skvarenina@minedu.sk)

Posledný dátum aktualizácie: 26.10.2023

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky