Hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa v súlade s § 70 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v školách a školských zariadeniach okrem hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov priamymi nadriadenými realizuje aj hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy alebo školského zariadenia. Hodnotenie je anonymné, realizuje sa formou dotazníka a uskutoční sa najneskôr do konca školského roka t. j. do 31. augusta. Výsledky anonymného hodnotenia spracuje zriaďovateľ a prerokuje ich s riaditeľom.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá na využitie návrh dotazníka na hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, vypracovaný Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje na využitie aj anonymný dotazník na hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktorý odporúča Slovenská komora učiteľov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky