Navigácia

Formulár na predkladanie návrhov kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl 2024

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR oznamuje, že podľa § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné v termíne 24. mája - 30. júna 2024 prostredníctvom formulára zasielať návrhy kandidátov na členov Správnych rád:

 • Ekonomickej univerzity v Bratislave (2 obsadzované miesta od 1. januára 2025)
 • Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (2 obsadzované miesta od 15. decembra 2024)
 • Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (3 obsadzované miesta od 1. januára 2025)
 • Technickej univerzity v Košiciach (3 obsadzované miesta – z toho 1 obsadzované bezodkladne, ďalšie 2 miesta od 1. decembra 2024)
 • Technickej univerzity vo Zvolene (2 obsadzované miesta od 1. januára 2025)
 • Trnavskej univerzity v Trnave (1 bezodkladne obsadzované miesto)
 • Univerzity Komenského v Bratislave (5 obsadzovaných miest – z toho 1 obsadzované bezodkladne, ďalšie 4 obsadzované od 15. decembra 2024).
 • Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (1 obsadzované miesto od 1. januára 2025)
 • Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1 bezodkladne obsadzované miesto a 2 obsadzované miesta od 1. januára 2025)
 • Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1 obsadzované miesto od 15. decembra 2024)

Subjekty oprávnené predkladať návrhy (navrhovateľ)

Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú ministrovi školstva v rámci tejto výzvy:

 •  právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, (definícia tu)
 •  obce,
 •  samosprávne kraje,
 •  Slovenská akadémia vied,
 •  verejné výskumné inštitúcie
 •  ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl,
 •  reprezentatívne združenia zamestnávateľov,
 •  múzeá,
 •  galérie,
 •  divadlá.

Všeobecné predpoklady a podmienky na kandidátov (navrhovaná osoba)

Členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnostipredstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Nezlučiteľnosť funkcie člena správnej rady

Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná:

 • s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
 • s funkciou člena vlády,
 • s funkciou štátneho tajomníka,
 • s funkciou rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou;
 • členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby (definícia závislej osoby tu).

Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je ďalej nezlučiteľná:

 • so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo,
 • s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou,
 • s členstvom v akademickej obci príslušnej verejnej vysokej školy,
 • s členstvom v správnej rade inej vysokej školy.

PREUKÁZANIE: Plnenie podmienok týkajúcich sa nezlučiteľnosti funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy s funkciami uvedenými vyššie bude je potrebné preukázať v čestnom prehlásení (prípadne najneskôr ku dňu vymenovania do funkcie), ktoré je súčasťou povinných príloh formulára.

FORMULÁR NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

Návrhy sa predkladajú to prostredníctvom vytvoreného elektronického formuláru, ktorý je dostupný tu - FORMULÁR

Návrhy kandidátov na členov správnych rád verejnej vysokej školy podáva a vypĺňa navrhovateľ (subjekt oprávnený predkladať návrhy) prostredníctvom štatutárnej osoby alebo ním poverený zamestnanec alebo zastupujúca osoba – pre účely formulára tzv. kontaktná osoba, ktorá poverenie potvrdí priložením prílohy (scan dokumentu - vlastnoručne podpísané poverenie na podanie návrhu na kandidáta na člena správnej rady). Dokument v prílohe vyžaduje vlastnoručný podpis štatutárnej osoby bez potreby notárskeho overenia. 

Bližšie informácie k vyplneniu formulára sú uvedené a k dispozícii nižšie v súboroch na stiahnutie s názvom „Inštrukcie k vyplneniu formulára“

Bližšie informácie o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s vymenovaním členov správnej rady verejnej vysokej školy sú uvedené na stiahnutie nižšie  v súboroch na stiahnutie.

 

Prípadné otázky a nezrovnalosti posielajte na eva.novotna@minedu.sk

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky