Navigácia

FAQ: Akademické uznávanie (na pokračovanie v štúdiu a iné účely)

Často kladené otázky na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní
(uznávanie na pokračovanie v štúdiu a iné účely)

 1. Ukončil(a) som vzdelanie v zahraničí a mám záujem pokračovať v štúdiu na Slovensku / Nemám záujem o výkon regulovaného povolania, ale chcem si nechať vzdelanie uznať. Ako postupovať?
 2. Aké správne poplatky sa viažu s procesom uznávania na pokračovanie v štúdiu a ďalšie účely?
 3. Chystám sa absolvovať časť štúdia na ZŠ, SŠ v zahraničí. Čo mám vybaviť pred odchodom?
 4. Uzná sa mi rok štúdia v zahraničí na SŠ, VŠ?
 5. Absolvoval(a) som časť štúdia na ZŠ/SŠ v zahraničí, ako  mám postupovať po návrate? / Musím robiť rozdielové skúšky za každý absolvovaný ročník v zahraničí?
 6. Aké rozdielové skúšky mám vykonať po návrate zo štúdia v zahraničí?
 7. Uzná sa mi maturita získaná v zahraničí v SR?

 

 1. Ukončil(a) som vzdelanie v zahraničí a mám záujem pokračovať v štúdiu na Slovensku / Nemám záujem o výkon regulovaného povolania, ale chcem si nechať vzdelanie uznať. Ako postupovať?

Záujemcovia o štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike si potrebujú svoje zahraničné vzdelanie nechať uznať na pokračovanie v štúdiu v procese akademického uznávania. Rovnaký proces môžu využiť aj osoby, ktoré majú záujem o výkon neregulovaných povolaní, prípadne si z iných dôvodov chcú nechať uznať svoje vzdelanie zo zahraničia.

Uznávanie zahraničného základného a stredného vzdelania vykonávajú regionálne úrady školskej správy v krajských mestách SR; viac informácií

Uznávanie ukončeného zahraničného vysokoškolského vzdelania vykonáva:

 • MŠVVŠ SR – uznávanie stupňa vysokoškolského vzdelania (bez porovnania študijného odboru); viac informácií
 • vysoká škola v SR, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných odboroch – uznávanie dokladu o vzdelaní (stupňa aj študijného odboru); viac informácií
 1. Aké správne poplatky sa viažu s procesom uznávania na pokračovanie v štúdiu a ďalšie účely?

Bez ohľadu na to, či rozhoduje MŠVVŠ SR, vysoká škola alebo regionálny úrad, a akým procesom sa vzdelanie uznáva, správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je:

 • 7 EUR ak sa na doklad vzťahuje medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý
 • 40 EUR ak sa na doklad nevzťahuje žiadna z medzinárodných zmlúv o vzájomnom uznávaní.
 1. Chystám sa absolvovať časť štúdia na ZŠ, SŠ v zahraničí. Čo mám vybaviť pred odchodom?

Ak je na škole v zahraničí možnosť vybrať si predmety štúdia, je potrebné zostaviť si učebný plán tak, aby pozostával minimálne zo 6 akademických predmetov a zahŕňal predmety humanitného aj prírodovedného zamerania. V prípade odborných kmeňových škôl je potrebné zahrnúť do učebného plánu aj odborné predmety.

Vzhľadom na povinnosť evidovať žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj ich samotnú bezpečnosť existuje povinnosť po príchode do krajiny pobytu do 30 dní od príchodu do krajiny pobytu predložiť riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. V prípade viacročného štúdia sa doklad predkladá vždy k 15. septembru príslušného školského roka.

 1. Uzná sa mi rok štúdia v zahraničí na SŠ, VŠ?

Ak je štúdium absolvované na akreditovanej strednej alebo vysokej škole, je možné uznať príslušný ročník po porovnaní učebných plánov strednej školy a študijných programov vysokej školy. Predmety, z ktorých sa vykonajú doplňujúce skúšky, predpisuje riaditeľ kmeňovej strednej alebo základnej školy a príslušná vysoká škola. 

 1. Absolvoval(a) som časť štúdia na ZŠ/SŠ v zahraničí, ako  mám postupovať po návrate? / Musím robiť rozdielové skúšky za každý absolvovaný ročník v zahraničí?

S uznaním časti štúdia je potrebné obrátiť sa na riaditeľa kmeňovej školy, ktorý porovná učebný plán a určí predmety, z ktorých je potrebné vykonať komisionálne skúšky. Zaradenie žiaka do príslušného ročníka po ukončení školskej dochádzky v zahraničí je podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v kompetencii riaditeľa školy. V prípade potreby prevodu známok je možné využiť zverejnené prevodové stupnice. MŠVVŠ SR od 1. 1. 2022 už nevydáva individuálne stanoviská s prevodom známok do slovenskej klasifikačnej stupnice.

Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka môže žiak vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.

Žiak, ktorý študuje na škole v zahraničí a požiadal o vykonanie komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky (po návrate zo zahraničia). Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

 1. Aké rozdielové skúšky mám vykonať po návrate zo štúdia v zahraničí?

Rozdielové skúšky v prípade štúdia na základnej a strednej škole predpisuje riaditeľ kmeňovej školy, ak bola v zahraničí absolvovaná len časť štúdia alebo regionálny úrad, ak bolo v zahraničí ukončené základné alebo stredoškolské vzdelanie. Skúška zo slovenského jazyka a literatúry nie je pre pri uznávaní ukončeného vzdelania na základnej alebo strednej škole povinná, ak bolo štúdium absolvované v zahraničí.

V prípade vysokej školy predpisuje rozdielové skúšky príslušná vysoká škola v SR, ktorá poskytuje štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

 1. Uzná sa mi maturita získaná v zahraničí v SR?

Uznanie dokladu o ukončení úplného stredného vzdelania (maturity) v zahraničí je v kompetencii príslušného regionálneho úradu školskej správy. Ten predpisuje v tomto prípade aj predmety, z ktorých sa prípadne vykonajú rozdielové skúšky.

Skočiť na začiatok stránky