Dohodovacie konanie - november 2009

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.


Na základe dohodovacieho konania boli do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2009 premietnuté zmeny z dôvodu:
• opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2009,
• poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na vykrytie zvýšených nárokov na odmeňovanie pedagogických zamestnancov zaradených do 11. A 12. platovej triedy, ktorí majú 2. kvalifikačnú skúšku. Finančné prostriedky na tento účel boli napočítané na 2 mesiace,
• poskytnutia finančných prostriedkov na dofinancovanie hlavne osobných nákladov,
• poskytnutia finančných prostriedkov na ostatné výdavky súvisiace s objektívnymi príčinami.


V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na krajské školské úrady, ktoré ich oznámia jednotlivým zriaďovateľom.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku