Dohodovacie konanie - 1. polrok 2010

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.

Na základe dohodovacieho konania v 1. polroku boli do databázy pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2010 premietnuté zmeny z dôvodu:
• opráv počtov žiakov vykázaných v EDUZBERE 2009,
• zmien v sieti škôl a školských zariadení,
• poskytnutia finančných prostriedkov na dofinancovanie hlavne osobných nákladov,
• poskytnutia finančných prostriedkov na ostatné výdavky súvisiace s objektívnymi príčinami.

V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na krajské školské úrady, ktoré ich oznámia jednotlivým zriaďovateľom.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku