Dodatok č. 8 ku ŠVP pre základné školy

Dodatok č. 8 ku ŠVP pre základné školy je určený pre školy, ktoré sa prihlásia do pilotného overovania v ŠPÚ.
Viac informácií nájdete na stránke https://www.statpedu.sk/sk/svp/pilotne-overovanie/

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku