Navigácia

Dodatky k ŠVP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo 25. augusta 2016 pod číslom 2016-20657/35643:1-10I0 ako súčasť Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2016 začínajúc prvým a druhým ročníkom Dodatok k Inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy Rámcový učebný plán pre primárne vzdelávanie pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny s prihliadnutím na možnosť zvýšenia počtu vyučovacích hodín v predmete jazyk národnostnej menšiny a literatúra. - Dodatok stratil svoju účinnosť v zmysle Dodatku č. 11.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod číslom 2017-7512/20194:1-10I0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom Dodatok č. 1, ktorým sa mení Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5621/3296:1-100A ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu s platnosťou od 1. 9. 2015. - Dodatok č. 1 stratil svoju účinnosť v zmysle Dodatku č. 11.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 30. 11. 2019 dva dodatky k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy, v ktorých sa vyučuje v jazyku národnostných menšín. Pod číslom 2019/11788:5-C1620 bol schválený Dodatok č. 4 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny" a pod číslom 2019/11788:6-C1620 Dodatok č. 5 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny“.

Dodatok č. 4 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny“ je platný od 1. 9. 2020 začínajúc 1. až 3. ročníkom. Dodatok upravuje rámcový učebný plán s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní. Dodatok č. 4 stratil svoju účinnosť v zmysle Dodatku č. 11.

Dodatok č. 5 „RUP pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny“ je platný od 1. 9. 2020 začínajúc 1. až 3. ročníkom. Dodatok upravuje rámcový učebný plán s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní. Dodatok č. 5 stratil svoju účinnosť v zmysle Dodatku č. 11

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo dňa 26.5.2020 pod číslom 2020/10884:1-C1620 Dodatok č. 6 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie – 1.stupeň základnej školy „Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – 1. stupeň základnej školy“ s účinnosťou od 1. septembra 2020. Dodatok č. 6 dopĺňa vzdelávacie štandardy pre primárne vzdelávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo dňa 28.10.2021 pod číslom 2021/11733:21-C1630 Dodatok č. 10 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre sekundárne vzdelávanie – 2.stupeň základnej školy „Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety dejepis a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – 2. stupeň základnej školy“ a „Vzdelávací štandard z dejepisu pre 2. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským“ s účinnosťou od 1. septembra 2022. - Dodatok č. 10 dopĺňa vzdelávacie štandardy pre nižšie stredné vzdelanie

Štátne vzdelávacie programy

Konsolidované znenie štátnych vzdelávacích programov s platnosťou od 1.9.2022 Konsolidované znenie obsahuje aktuálne platné znenie celého Štátneho vzdelávacieho programu

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky