Dodatky k ŠVP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 30. 11. 2019 dva dodatky k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy, v ktorých sa vyučuje v jazyku národnostných menšín. Pod číslom 2019/11788:5-C1620 bol schválený Dodatok č. 4 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny" a pod číslom 2019/11788:6-C1620 Dodatok č. 5 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny“.
     Dodatok č. 4 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny“ je platný od 1. 9. 2020 začínajúc 1. až 3. ročníkom. Dodatok upravuje rámcový učebný plán s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní.
     Dodatok č. 5 „RUP pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny“ je platný od 1. 9. 2020 začínajúc 1. až 3. ročníkom. Dodatok upravuje rámcový učebný plán s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo dňa 26.5.2020 pod číslom 2020/10884:1-C1620 Dodatok č. 6 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie – 1.stupeň základnej školy „Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety vlastiveda a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – 1. stupeň základnej školy“ s účinnosťou od 1. septembra 2020.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku