Konsolidované znenie štátnych vzdelávacích programov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo s účinnosťou od 1. 9. 2022 konsolidované znenie štátnych vzdelávacích programov pre základné školy v ich s aktuálne platnom znení v zmysle neskorších dodatkov vydaných do 18. 7. 2022.

Konsolidované znenie je doplnené aj verziou so sledovaním zmien.

Súčasťou konsolidovaného znenia sú rámcové učebné plány pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny. V jednotlivých prílohách sa nachádzajú všetky aktuálne platné vzdelávacie štandardy.

Skočiť na začiatok stránky