Navigácia

Štátne vzdelávacie programy

Výchova a vzdelávanie v školách sa uskutočňuje podľa školských vzdelávacích programov, ktoré sú základným dokumentom škôl a v ktorých školy zohľadnia svoje podmienky, potreby a regionálne špecifiká. Východiskom pre vytvorenie školského vzdelávacieho programu sú štátne vzdelávacie programy. Štátne vzdelávacie programy vymedzujú ciele výchovy a vzdelávania, vzdelávacie štandardy vyučovacích predmetov jednotlivých vzdelávacích oblastí a rámcový učebný plán, podľa ktorého si školy zostavia svoje vlastné učebné plány.

Skočiť na začiatok stránky