Navigácia
Skočiť na obsah

DigiEDU

Cieľom Komponentu 7 „Vzdelávanie pre 21. storočie“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR je dosiahnuť plnú digitálnu vybavenosť na vstupnej úrovni všetkých základných a stredných škôl na Slovensku.

Hlavným nástrojom je podpora nákupu a inštalácie digitálneho vybavenia a softvéru. Tento proces podporí aktívne využívanie digitálnych technológií vrátane využívania a vytvárania digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vzdelávacom procese.

Medzi kľúčové investície patrí najmä Investícia 1 „Digitálna infraštruktúra v školách“, ktorá podporí budovanie digitálnej infraštruktúry a sprostredkovane posilní aj digitálnu gramotnosť a zručnosti žiakov.

Slovenskí žiaci nie sú dostatočne pripravení čeliť výzvam 21. storočia. Úroveň digitálnych zručností slovenských žiakov naďalej výrazne zaostáva za ostatnými krajinami OECD, pritom ich potreba na trhu práce výrazne rastie. Zároveň pandémia COVID-19 odhalila, aká dôležitá je pripravenosť na vzdelávacie a pracovné výzvy rýchlo sa vyvíjajúcej digitálnej doby. Digitálna vybavenosť základných a stredných škôl je dôležitým predpokladom pre rozvíjanie digitálnych zručností.

Predpokladmi na uskutočnenie zmien vo výučbe sú kvalitne pripravení učitelia a dostačujúca školská a digitálna infraštruktúra.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) plánuje preto v období rokov 2024 až 2025 vybavovať všetky základné školy a stredné školy na Slovensku potrebným digitálnym vybavením v rámci vstupnej úrovne definovaných IKT štandardov postavených na základe „vysoko vybavenej a prepojenej učebne“ a zabezpečovať 100 % pokrytie škôl pomocou drôtovej a bezdrôtovej siete.

Hlavným cieľom projektu je budovať vybranú digitálnu infraštruktúru a digitálne vybavenie vo všetkých základných a stredných školách, ktorá je dôležitá pre úspešnú digitálnu transformáciu vzdelávania.

V rámci plnenia cieľa investície bude MŠVVaŠ SR realizovať 2 samostatné projekty:

 1. Digitálne vybavenie škôl

  Hlavným cieľom je zabezpečiť nákup hardvérového a softvérového vybavenia pre školy.

  Celková alokácia na projekt: 102 893 971 EUR bez DPH (123 472 766 EUR s DPH)

  Predpokladaný termín začatia realizácie projektu: Q1/2024

  Predmetom projektu je nákup IKT zariadení a softvéru najmä Office365 licencií A3 (alebo ekvivalent), tabletov, notebookov, pevných počítačov, monitorov, klávesníc, myší, headsetov, projektorov, reproduktorov, bielych projekčných plôch (tabuľa/plátno), vizualizérov, tlačiarní, e-čítačiek, rôzneho inkluzívneho vybavenia podľa vlastných štandardov škôl (zdravotné, sociálne znevýhodnenie), špecializovaného IT vybavenia pre školy špecializujúce sa na zdravotne znevýhodnených žiakov a sád mikropočítačov (microbit, LEGO, arduino, raspberryPI).

  Motiváciou projektu je vďaka nákupu a inštalácii digitálneho vybavenia a softvéru podporiť aktívne využívanie digitálnych technológií vrátane využívania a vytvárania digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vzdelávacom procese. Projekt premostí nerovný prístup, napr. zo socioekonomických dôvodov alebo na základe vidieckeho-mestského pôvodu, keďže pre všetky školy bude platiť jednotný štandard vybavenia. Žiaci z chudobnejších regiónov, ako aj z nižších socioekonomických vrstiev, získajú rovnaké šance na digitálne vzdelávanie a získavanie digitálnych zručností v škole. Lepšie vybavení kľúčoví aktéri sa budú účinnejšie zapájať do digitálnej transformácie vzdelávania a chápať príležitosti, ktoré môže priniesť.

  Vďaka investíciám do technologického vybavenia učiteľov, sa odbúra bariéra na strane učiteľov v prípade online vzdelávania, zadávania a kontrolovania úloh, alebo prípravy na vyučovanie. Vybavením všetkých škôl na Slovensku na vstupnú digitálnu úroveň sa dosiahne to, že všetci žiaci budú mať rovnocenný prístup k technológiám a množstvo a skladba plánovaného vybavenia im umožní pokryť aj marginalizované komunity. Ak teda žiak zo znevýhodneného prostredia nemá doma žiadne digitálne zázemie, škola bude vedieť túto úlohu suplovať formou výpožičky podľa potreby, napríklad z dôvodu povinnej dištančnej výuky.

 2. Digitálna infraštruktúra škôl

  Hlavným cieľom je zabezpečiť a preplatiť školám na území Slovenskej republiky 100 % pokrytie pomocou drôtovej a bezdrôtovej siete.

  Celková alokácia na projekt: 84 283 828 EUR bez DPH (101 140 593  EUR s DPH)

  Predpokladaný termín začatia realizácie projektu: Q1/2024

  Predmetom projektu je nákup infraštruktúrneho vybavenia, LAN a wifi pre učiteľov a žiakov s pokrytím celej školy, pričom bude potrebné pripraviť budovy aj po technickej stránke – rozvody elektriny, dátových káblov a podobne.

  Investícia do konektivity v školách je dôležitou podmienkou na úspešnú implementáciu celého Komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti. V rámci schváleného Národného plánu širokopásmového pripojenia Slovenská republika do roku 2030 zabezpečí gigabitovú rýchlosť (v súlade s EÚ cieľmi pripojenia) pre všetky významné subjekty socioekonomickej interakcie, kam spadajú aj školy.

  Bez kvalitného základu môže byť školská sieť v krátkom časovom horizonte nepostačujúca, s možnými výpadkami, ktoré ohrozia či už dištančné vyučovanie, alebo klasickú výučbu. V rámci Národného plánu širokopásmového pripojenia sa plánuje pripojiť všetky školy na vysokorýchlostný 1 Gbit/s internet do roku 2030. Aby bolo možné využiť výhody napojenia na regionálnu sieť poskytujúcu rýchlosť 1 Gbit/s je potrebné vytvorenie robustnej bezdrôtovej siete s pokrytím celej školy, ako aj úprava drôtovej siete, aby vydržala väčšiu záťaž.

 1. ZBER ÚDAJOV O SÚČASNOM STAVE VYBAVENIA

  Projekt je realizovaný formou participácie so školami. V úvodnej fáze prebieha zber existujúceho stavu digitálneho vybavenia na školách osobnými návštevami a online dotazníkmi. Školy majú jedinečnú možnosť zapojenia do projektu, ktorého výsledkom bude dodanie chýbajúceho digitálneho vybavenia podľa IKT štandardov.

  Podporu projektu a zber údajov zo škôl zabezpečuje dodávateľ, ktorým je spoločnosť Ernst & Young, s. r. o.

 2. ZABEZPEČENIE DIGITÁLNEHO VYBAVENIA

  Na základe výsledkov dopytu zo strany škôl, zabezpečí rezort školstva školy, učiteľov a žiakov potrebným digitálnym vybavením podľa reálnych potrieb. Ernst & Young, s. r. o. bude dohliadať a organizovať dodávku zariadení na všetky školy až po odovzdanie vybavenia do prevádzky.

 • Personalizované vzdelávanie: Digitálne technológie umožňujú učiteľom personalizovať výučbu podľa potrieb jednotlivých žiakov. Učitelia môžu poskytovať rôzne typy úloh a aktivít, ktoré sú prispôsobené úrovni a záujmom žiakov.
 • Zvýšená efektivita: Digitálne technológie môžu učiteľom uľahčiť organizáciu výučby a poskytnúť prístup k rôznym zdrojom informácií. Učitelia môžu používať digitálne nástroje na sledovanie pokroku žiakov, poskytovanie spätnej väzby a hodnotenie práce.
 • Zaujatie žiakov: Digitálne technológie môžu pomôcť učiteľom zaujať záujem žiakov a zvýšiť ich motiváciu. Používanie rôznych nástrojov a aplikácií môže urobiť výučbu zaujímavejšou a interaktívnejšou.
 • Zlepšená komunikácia: Digitálne technológie môžu uľahčiť komunikáciu medzi učiteľom, žiakmi a rodičmi. Učitelia môžu používať digitálne nástroje na zdieľanie informácií, poskytovanie spätnej väzby a komunikáciu s rodičmi.
 • Prístup k odbornému vzdelávaniu: Digitálne technológie umožňujú učiteľom prístup k rôznym zdrojom odborného vzdelávania. Učitelia môžu používať digitálne nástroje na zdokonaľovanie svojich pedagogických zručností a sledovanie nových trendov a prístupov v oblasti výučby.

 • Zvýšenie kvality vzdelávania
 • Zvýšenie digitálnych zručností žiakov a ich lepšie budúce uplatnenie.
 • Zvýšenie digitálnych zručností učiteľov.
 • Zlepšenie IT zručností pre digitálnu ekonomiku a vyššia potencionálna pridaná hodnota.
 • Rýchlejšie zavádzanie inovácií vo vzdelávaní.

Aktuálne je iba 30 % škôl schopných poskytovať kvalitné digitálne vzdelávanie. Všetky základné a stredné školy majú momentálne jedinečnú príležitosť zapojiť sa do projektu a vytvoriť tak moderné vzdelávacie prostredie pre svojich žiakov aj učiteľov.

V prvej fáze projektu je veľmi dôležité, aby škola poskytla súčinnosť pre čo najpresnejšie identifikovanie súčasného vybavenia. Spoločnosť Ernst & Young, s. r. o. zabezpečuje zber údajov formou osobných návštev a online dotazníka, ktorý bude postupne doručený všetkým základným a stredným školám.

Ak máte záujem zapojiť sa do projektu hneď, pošlite email na digiedu@minedu.sk.

Ak máte otázky ohľadne projektu, alebo potrebujete poradiť pri vypĺňaní dotazníka, kontaktujte cez digiedu@minedu.sk.

Skočiť na začiatok stránky