Celoživotné vzdelávanie

Opatrenie v oblasti poskytovania akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania podľa zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čase epidémie COVID – 19.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 oznamujeme vzdelávacím inštitúciám, ktoré poskytujú akreditované vzdelávacie programy že môžu až do odvolania primerane v závislosti od zamerania akreditovaného vzdelávacieho programu využívať aj dištančnú formu vzdelávania, a to predovšetkým pri výučbe teoretickej časti akreditovaného vzdelávacieho programu, pri praktickom nácviku získaných vedomosti, ak to zameranie vzdelávacieho programu umožňuje. Dištančnú formu vzdelávania nie je možné uplatňovať v rámci praktického alebo odborného výcviku tam, kde je nevyhnutná priama účasť na vzdelávaní. Predovšetkým nemožno dištančnú formu vzdelávania využívať pri praktickom alebo odbornom výcviku v akreditovaných vzdelávacích programov, po absolvovaní ktorých absolventi musia absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti, kde po úspešnom absolvovaní skúšky získajú osvedčenie o kvalifikácii, na základe ktorého môžu požiadať o živnostenské oprávnenie. Ide o tieto kvalifikácie: http://isdv.iedu.sk/EligibleInstitutions.aspx. Pri týchto vzdelávacích programoch je možné dištančnú formu vzdelávania primerane využívať iba v rámci teoretickej časti. Uvedené odporúčanie sa nevzťahuje na akreditované vzdelávacie programy Wellness pracovník – masérske služby a Mediátor, kde je možná iba prezenčná forma výučby.

Žiadame poskytovateľov akreditovaných vzdelávacích programov, aby v tejto zložitej situácii pristupovali k uplatňovaniu dištančnej formy vzdelávania zodpovedne tak, aby bol skutočne naplnený a overený cieľ vzdelávania. Dištančné vzdelávanie musí byť uskutočňované tak, aby bolo možné vierohodne preukázať, že daný učebný plán a učebné osnovy boli v požadovanej miere prebrané a riadne zdokumentované. Všetky povinnosti vzdelávacích inštitúcií, ktorým boli vydané potvrdenia o akreditácii podľa uvedeného zákona, zostávajú zachované. Nájdete ich tu: http://isdv.iedu.sk/Commitments.aspx

V prípade, že to umožňuje zameranie akreditovaného vzdelávacieho programu a za predpokladu, že účastník vzdelávania absolvoval akreditovaný vzdelávací program v plnom rozsahu, je možné uskutočniť záverečnú skúšku aj dištančnou formou. Priebeh skúšky musí byť riadne zdokumentovaný.

MŠVVaŠ SR neobmedzuje poskytovanie akreditovaného vzdelávania prezenčnou formou v prípade, že sa realizuje v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR, a teda záleží od momentálnej epidemiologickej situácie, pričom za priebeh zodpovedá poskytovateľ vzdelávania

Realizáciu akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré boli zahájené pred vypuknutím pandémie a boli riadne zahlásené v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania možno predĺžiť v prípade, že sa z dôvodu prekážok súvisiacich s pandémiou nestihli prebrať v plnom rozsahu do doby platnosti akreditácie. Akreditované vzdelávacie programy je potrebné ukončiť v čo najskoršom možnom termíne, a to za podmienky, že kvalita výučby bude zachovaná v plnom rozsahu.

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach.

Na základe zákona č. 568/2009 Z.z o celoživotnom vzdelávaní bol pre účely akreditácie programov ďalšieho vzdelávania zriadený Informačný systém ďalšieho vzdelávania. Priamy prístup k tomuto portálu sa nachádza v časti „Akreditácie".
 

 • Závery Rady EÚ - Reskilling-Upskilling o rekvalifikácii a zvyšovaní kvalifikácie ako základ zvyšovania udržateľnosti a zamestnateľnosti v kontexte podpory hospodárskeho oživenia a sociálnej súdržnosti
 • Podpora vzdelávania dospelých na pracovisku
 • Ďalšie vzdelávanie 2019 – Vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v roku 2019
 • Spoločné projekty SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD
 • Stanovisko Poradného výboru pre OVP - Budúcnosť OVP po roku 2020
 • Memorandum o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania medzi MŠVVaŠ SR a MŠMT ČR
 • Závery Rady o kľúčovej úlohe politík celoživotného vzdelávania pri posilňovaní schopnosti spoločností riešiť technologickú a ekologickú transformáciu v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného rastu
 • UNESCO a celoživotné vzdelávanie
 • Vzdelávacie výstupy
 • Berlínska deklarácia
 • Podujatia
 • Slovenský kvalifikačný rámec a Národná sústava kvalifikácií
 • Vzdelávanie cudzincov - Education of foreigners
 • Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC)
 • Aktuality
 • Dokumenty a predpisy
 • Akreditácie
 • Užitočné odkazy
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku