Celoživotné vzdelávanie

     Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach.

     Na základe zákona č. 568/2009 Z.z o celoživotnom vzdelávaní bol pre účely akreditácie programov ďalšieho vzdelávania zriadený Informačný systém ďalšieho vzdelávania. Priamy prístup k tomuto portálu sa nachádza v časti „Akreditácie".
 

 • Berlínska deklarácia
 • Podujatia
 • Slovenský kvalifikačný rámec a Národná sústava kvalifikácií
 • Vzdelávanie cudzincov - Education of foreigners
 • Európsky týždeň odborných zručností 2018
 • Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC)
 • Aktuality
 • Dokumenty a predpisy
 • Akreditácie
 • Užitočné odkazy
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku