Celoživotné vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach.


Na základe zákona č. 568/2009 Z.z o celoživotnom vzdelávaní bol pre účely akreditácie programov ďalšieho vzdelávania zriadený Informačný systém ďalšieho vzdelávania. Priamy prístup k tomuto portálu sa nachádza v časti „Akreditácie".
 

 • Globálne vzdelávanie
 • Závery Rady EÚ - Reskilling-Upskilling o rekvalifikácii a zvyšovaní kvalifikácie ako základ zvyšovania udržateľnosti a zamestnateľnosti v kontexte podpory hospodárskeho oživenia a sociálnej súdržnosti
 • Podpora vzdelávania dospelých na pracovisku
 • Spoločné projekty SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD
 • Stanovisko Poradného výboru pre OVP - Budúcnosť OVP po roku 2020
 • Memorandum o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania medzi MŠVVaŠ SR a MŠMT ČR
 • Závery Rady o kľúčovej úlohe politík celoživotného vzdelávania pri posilňovaní schopnosti spoločností riešiť technologickú a ekologickú transformáciu v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného rastu
 • UNESCO a celoživotné vzdelávanie
 • Vzdelávacie výstupy
 • Berlínska deklarácia
 • Podujatia
 • Slovenský kvalifikačný rámec a Národná sústava kvalifikácií
 • Vzdelávanie cudzincov - Education of foreigners
 • Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC)
 • Aktuality
 • Dokumenty a predpisy
 • Akreditácie
 • Užitočné odkazy
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku