Apostille / Superlegalizácia

>> ENGLISH VERSION

Pod názvami apostille a superlegalizácia sa rozumie overenie hodnovernosti podpisu a pečiatky na verejných listinách vydaných v Slovenskej republike pre potreby zahraničných úradov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR overuje slovenské doklady o vzdelaní vydané vzdelávacími ustanovizňami v jeho pôsobnosti (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl, policajných škôl, vojenských škôl a dokladov vydaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou).

Apostille sa vzťahuje na štáty, ktoré pristúpili k tzv. Haagskemu dohovoru o apostille (oznámenie č. 213/2002 Z. z.). Superlegalizácia je zložitejší proces vyššieho overenia, ktorý sa vzťahuje na ostatné štáty. Preto sa v žiadosti musí vždy uviesť štát, do ktorého sa overenie vyžaduje, na základe čoho bude vydaná zodpovedajúca pečať.

Žiadosť sa vzťahuje len na doklady vydané a podpísané verejnými funkcionármi v Slovenskej republike (vydané pod hlavičkou Slovenskej republiky alebo na školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení). Ak sa od Vás vyžaduje apostille alebo superlegalizácia dokladu, ktorý bol vydaný zahraničnou školou alebo doklad vydaný pod hlavičkou iného štátu, obráťte sa prosím na apostilné orgány štátu pôvodu, prípadne na jeho diplomatické a konzulárne zastúpenie.


Žiadosti sa aktuálne doručujú poštou alebo je ich možné vložiť do označenej schránky v sídle SUDV na Černyševského 27, Bratislava - v stránkové dni, ako je uvedené nižšie:

 

Pondelok     9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00


Z kapacitných dôvodov žiadosti nebudú vybavené na počkanie a je potrebné rátať s tým, že sú vybavované spravidla do týždňa. Zákonná lehota vybavenia je maximálne 30 dní. Žiadosti je možné podať aj poštou alebo na podateľni (pokiaľ je otvorená pre verejnosť).

V žiadosti uveďte telefonický a mailový kontakt, na ktorom Vás budeme informovať o vybavení Vašej žiadosti. Následne sa môžete dohodnúť na vyzdvihnutí dokladov v stránkové dni alebo ich zaslaní poštou v SR/do zahraničia.

 


Pred podaním žiadosti si pripravte:

 • vyplnenú žiadosť, v ktorej musí byť uvedený štát, v ktorom sa overenie žiada a Váš kontakt
 • originál dokladu o vzdelaní s vlastnoručným podpisom funkcionára školy (rektor, prorektor, dekan, prodekan, riaditeľ školy, zástupca riaditeľa) a okrúhlou pečiatkou,
 • kolok v príslušnej hodnote (10 eur za každý doklad bez ohľadu na počet pevne spojených strán, kolok nie je možné zakúpiť v priestoroch ministerstva, možnosti úhrady sú uvedené nižšie).

Žiadosť je pred podaním možné konzultovať telefonicky v čase konzultačných a stránkových hodín, prípadne emailom.

Ministerstvo neoveruje:

 • osvedčené kópie alebo úradné preklady
 • zahraničné doklady o vzdelaní (napr. medzinárodný jazykový certifikát, IB diplom, diplom z pobočky zahraničnej vysokej školy na Slovensku)
 • doklady vydané zdravotníckymi, policajnými a vojenskými strednými a vysokými školami (obráťte sa prosím na príslušné ministerstvá v SR)
 • doklady z kurzov celoživotného vzdelávania a iné doklady, ktoré nemajú podpis verejného funkcionára
 • viacstranové doklady, ktoré nie sú zviazané a opečiatkované príslušnou vzdelávacou inštitúciou


Vaša žiadosť nebude pri odovzdaní do schránky skontrolovaná. Ak podáte nekompletnú alebo nesprávnu žiadosť, sami zodpovedáte za omeškanie jej vybavenia.

 

Možnosti úhrady správneho poplatku:
 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
ID kód služby pre vyhľadávanie v mobilnej a webovej aplikácii:
 
kód 2217 - apostille/superlegalizácia - overenie pravosti slovenských dokladov za každý dokument (správny poplatok v hodnote 10 EUR)

 


 
Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne do schránky v sídle SUDV (adresa: Černyševského 27, 851 01 Bratislava) počas stránkových hodín (žiadosť nebude vybavená na počkanie):
 

Pondelok     9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00


Príslušný právny predpis:

 • Oznámenie č. 213/2002 Z. z. o prijatí Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
 • Oznámenie č. 501/2007 Z. z. o zmene úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán

Užitočné odkazy:
http://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/doklad-vydany-v-sr-na-pouzitie_v-cudzine

Skočiť na začiatok stránky