Navigácia

Apostille / Superlegalizácia

>> ENGLISH VERSION

Pod názvami apostille a superlegalizácia sa rozumie overenie hodnovernosti podpisu a pečiatky na verejných listinách vydaných v Slovenskej republike pre potreby zahraničných úradov. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR overuje slovenské doklady o vzdelaní a iné listiny vydané vzdelávacími ustanovizňami v jeho pôsobnosti (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl, policajných škôl, vojenských škôl a dokladov vydaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou).

Apostille sa vzťahuje na štáty, ktoré pristúpili k tzv. Haagskemu dohovoru o apostille (oznámenie č. 213/2002 Z. z.)

Superlegalizácia je zložitejší proces vyššieho overenia, ktorý sa vzťahuje na ostatné štáty. Preto je v žiadosti nutné vždy uviesť štát, do ktorého sa overenie vyžaduje, na základe čoho bude vydaná zodpovedajúca pečať.

Žiadosť sa vzťahuje len na doklady vydané a podpísané verejnými funkcionármi v Slovenskej republike (vydané pod hlavičkou Slovenskej republiky alebo na školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení). Ak sa od Vás vyžaduje apostille alebo superlegalizácia dokladu, ktorý bol vydaný zahraničnou školou alebo doklad vydaný pod hlavičkou iného štátu, obráťte sa prosím na apostilné orgány štátu pôvodu, prípadne na jeho diplomatické a konzulárne zastúpenie.

ZMENA OD 1. 10. 2022


Žiadosti sa aktuálne doručujú poštou alebo na podateľni Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (Stromová 1, Bratislava) v čase úradných hodín podateľne.

Vaša žiadosť nebude pri odovzdaní na podateľni skontrolovaná. Ak podáte nekompletnú alebo nesprávnu žiadosť, sami zodpovedáte za omeškanie jej vybavenia.


Ak v žiadosti označíte osobné prevzatie, budeme Vás informovať o vybavení Vašej žiadosti. Následne sa môžete dohodnúť na vyzdvihnutí dokladov alebo ich prípadnom zaslaní poštou v SR/do zahraničia.
 

Pred podaním žiadosti si pripravte:

 • vyplnenú žiadosť (formulár DOCX / PDF), v ktorej musí byť uvedený štát, v ktorom sa overenie žiada a Váš kontakt
 • originál dokladu o vzdelaní s vlastnoručným podpisom funkcionára školy (rektor, prorektor, dekan, prodekan, riaditeľ školy, zástupca riaditeľa) a okrúhlou pečiatkou,
 • kolok v príslušnej hodnote (10 eur za každý doklad bez ohľadu na počet pevne spojených strán, kolok nie je možné zakúpiť v priestoroch ministerstva, možnosti úhrady sú uvedené nižšie).

Žiadosť je pred podaním možné konzultovať telefonicky v čase konzultačných hodín, prípadne emailom.

Ministerstvo neoveruje:

 • osvedčené kópie alebo úradné preklady
 • listiny týkajúce sa vzdelania, ktoré neboli vydané a opatrené pečaťou vzdelávacej ustanovizne (napr. výpis z archívu na maturitné vysvedčenie)
 • zahraničné doklady o vzdelaní (napr. medzinárodný jazykový certifikát, IB diplom, diplom z pobočky zahraničnej vysokej školy na Slovensku)
 • doklady vydané zdravotníckymi, policajnými a vojenskými strednými a vysokými školami (obráťte sa prosím na príslušné ministerstvá v SR)
 • listiny vydané školami, ktoré nemajú okrúhlu pečiatku a podpis funkcionára školy (majú len podpis študijného oddelenia alebo iného administratívneho pracovníka a/alebo hranatú pečiatku)
 • doklady z kurzov celoživotného vzdelávania a iné doklady, ktoré nemajú podpis verejného funkcionára
 • viacstranové doklady, ktoré nie sú zviazané a opečiatkované príslušnou vzdelávacou inštitúciou
Možnosti úhrady správneho poplatku:
 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / App Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
ID kód služby pre vyhľadávanie v mobilnej a webovej aplikácii:
 
kód 2217 - apostille/superlegalizácia - overenie pravosti slovenských dokladov za každý dokument (správny poplatok v hodnote 10 EUR)
 
Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:

1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne na podateľni ministerstva (adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava) počas stránkových hodín podateľne (žiadosť nebude vybavená na počkanie):
 

Vybavovacia lehota SUDV

 • max. 1 mesiac od prijatia kompletnej žiadosti


Príslušný právny predpis:

 • Oznámenie č. 213/2002 Z. z. o prijatí Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
 • Oznámenie č. 501/2007 Z. z. o zmene úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán

Užitočné odkazy:

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky