Navigácia

Dokumenty a predpisy

Akčný plán Stratégie celoživotného vzdelávania 2011

Stratégia celoživotného vzdelávania - aktualizácia 2011

Stratégia celoživotného vzdelávania - aktualizácia 2011 (zhrnutie)      

Národný kvalifikačný rámec Slovenskej republiky

Národný kvalifikačný rámec Slovenskej republiky (EN version)

Zákon 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mapovanie ISCED97 na vzdelávací systém SR

Metodika mapovania ISCED podľa dosiahnutého stupňa vzdelania


 

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 schválená vládou SR

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 24.11. 2021 schválila materiál s názvom Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030.

Materiál sa na rokovanie predložil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 657 z 12. októbra 2011 k Stratégii celoživotného vzdelávania 2011 podľa bodu B.2, pričom pôvodný termín predloženia materiálu na rokovanie vlády SR do 30. 6. 2020 bol zmenený listom predsedu vlády SR do 31.12.2021.

Rovnako dôležitý dokument Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2020 v časti Vzdelávanie, veda a inovácie predpokladal revíziu  stratégie v oblasti celoživotného vzdelávania, ktorá by mala adresnejšie reagovať na aktuálne výzvy v oblasti vzdelávania.  Jej úlohou je opatreniami reagovať na dynamicky sa meniaci trh práce, charakter práce v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a systematických zmien v oblasti vzdelávania pre každého.

Častokrát sa zdôrazňujú zistenia Národnej stratégie zručností pre Slovensko OECD, (r. 2020) na základe ktorých je v  súčasnosti na našom trhu práce ohrozených v dôsledku automatizácie a digitalizácie až 60 % pracovných miest a tiež druhý extrém  štatistiky, podľa ktorého iba  4,5 % dospelej populácie je zapojenej do procesu celoživotného vzdelávania, kým priemer krajín OECD sa pohybuje na úrovni 11 %. Je preto nesmierne dôležité aktívne reagovať na výzvy týkajúce sa zlepšenia pracovných zručností dospelej populácie a podpory vyššej miery účasti na vzdelávaní dospelých.

Treba zdôrazniť, že navrhovaná stratégia je stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva, ktorá reaguje tak na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde občania majú problém ako jednotlivci alebo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu resp. konkrétne cieľové skupiny.

Kúčové námety opatrení v Stratégii CŽVaP na roky 2021 - 2030 sú navrhnuté v štyroch tematických oblastiach:

Prvá je oblasť kvalifikácií, ktorá sa zameriava na: druhošancové vzdelávanie (kde je možnosť dokončenia základnej školy v kombinácii s nižším stredným odborným vzdelaním); následne sa rieši zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy vznikom Centier excelentnosti. Ďalší rozvoj Slovenského kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií je prepojený so zákonným ukotvením Systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Zvyšovanie flexibility kvalifikačného systému je plánované docieliť tvorbou menších kvalifikácií a takzvanými mikrokvalifikáciami (mikrocertifikátmi) a taktiež sa pripravuje podpora zavedenia krátkych študijných programov na vysokých školách, prípadne aj na stredných odborných školách.

Druhá tematická oblasť s názvom "Základné zručnosti a občianske vzdelávanie" sa sústreďuje na vytvorenie Národnej iniciatívy pre zlepšovanie základných zručností a pilotné intervenčné programy, rovnako aj na podporu občianskeho vzdelávania dospelých.

Tretia a štvrtá časť Stratégie Stratégie rieši nadrezortný charakter Celoživotného vzdelávania a poradenstva a motiváciu občanov k celoživotnému vzdelávaniu. Tieto ciele sú plánované dosiahnuť vytvorením komplexného systému trasovania absolventov škôl a podporou  udržateľnosti systému riadenia sektorových rád so zameraním na prenos inovačných procesov a požiadaviek trhu práce do CŽV. Harmonizácia systému celoživotného poradenstva bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť aktivít a posilnenie motivácií pre účasť jednotlivcov na celoživotnom vzdelávaní bude možné dosiahnuť aj zavedením schémy Individuálnych vzdelávacích účtov.

Na zabezpečenie nadrezortnej koordinácie CŽV v zmysle odporúčaní Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre Slovenskú republiku formulovaných v Národnej stratégii zručností (2020) sa navrhuje rozšírenie kompetencií súčasnej Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu a jej transformácia na Radu vlády SR pre celoživotné vzdelávanie ako strešný orgán zahrňujúci všetky segmenty vzdelávania so zapojením všetkých relevantných aktérov.

Stratégia celkovo obsahuje 51 opatrení rozdelených do trinástich tematických celkov. Jednotlivé ciele Stratégie CŽVaP a príslušné opatrenia budú po prijatí dokumentu podrobne rozpracované do akčných plánov, v termínoch do 31. marca 2022, 2025 a 2028 s vyhodnotením výsledkov priebežného monitorovania predchádzajúceho obdobia.

Nosným cieľom Stratégie CŽVaP je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote.

Plné znenie materiálu si môžete stiahnuť nižšie.


Národný program pre učiace sa regióny
Učiaci sa región predstavuje regionálnu sieť zainteresovaných inštitúcií v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, vytvárajúcu na mieru šité služby a projekty poskytovania celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva.
Zámerom návrhu národného programu je realizácia princípu učiacich sa regiónov a podpora vytvárania sietí zainteresovaných aktérov pre rozvoj celoživotného vzdelávania. Tento zámer sa bude napĺňať prostredníctvom spoločne vypracovanej a prijatej regionálnej stratégie celoživotného vzdelávania, vytváraním partnerstiev pre realizáciu projektov v oblasti celoživotného vzdelávania ako aj prostredníctvom prípravy regiónov na čerpanie prostriedkov eurofondov počas programového obdobia 2007-2013."
Národný program pre učiace sa regióny bol schválený na 10.porade vedenia ministerstva dňa 15.mája 2007.

 

 


Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva
Stratégiu celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 382/2007 z 25. apríla 2007. Obsahuje návrh systému, ciele, analýzu a financovanie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva, návrh systému riadenia kvality vzdelávania a systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Hlavným cieľom stratégie je dobudovať systém celoživotného vzdelávania a systém celoživotného poradenstva tak, aby uľahčil občanom prístup k opakovanému a pružnému nadobúdaniu nových kvalifikácií prostredníctvom kvalitného vzdelávania získaného okrem formálneho vzdelávania aj v neformálnom systéme vzdelávania a v systéme informálneho učenia sa za pomoci komplexných služieb poradenstva počas celého života človeka pri dodržiavaní rovnosti príležitostí.


Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike
Koncepcia celoživotného vzdelávania vychádza z materiálu Európskej komisie Memorandum celoživotného vzdelávania a je v súlade so strategickými dokumentmi Slovenskej republiky zameranými na oblasť vzdelávania a zamestnanosti. Jednotlivé ciele koncepcie sú v súlade so základnými princípmi trvalo udržateľného rozvoja v oblasti celoživotného vzdelávania.
Koncepciu celoživotného vzdelávania prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 157/2004 z 25. februára 2004.

 


Národná správa o realizácií konzultačného procesu k memorandu o celoživotnom vzdelávaní
Konzultačný proces k memorandu na národnej úrovni zabezpečovalo Ministerstvo školstva SR, ktoré spolupracovalo s inými ústrednými orgánmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami a sociálnymi partnermi a uskutočnil sa prostredníctvom celonárodnej diskusie so zameraním na jednotlivé kľúčové posolstvá v priebehu prvého polroka 2001.

 

 


Memorandum o celoživotnom vzdelávaní
Memorandum o celoživotnom vzdelávaní vypracovala Európska komisia v roku 2000 s cieľom vytvoriť ucelenú stratégiu celoživotného vzdelávania v Európe. Vychádza z myšlienky nevyhnutnej potreby celoživotného vzdelávania, cieľom ktorého je podpora aktívneho občianstva a zamestnanosti. Presadzovanie celoživotného vzdelávania sa sústreďuje na šesť kľúčových posolstiev, ktoré tvoria podstatnú časť textu memoranda. Memorandum obsahuje aj konkrétne príklady z praxe celoživotného vzdelávania v európskych krajinách.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky