Školský rok 2023/2024

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania v školskom roku 2023/2024

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) zverejňuje v súlade s § 13 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole na svojom webovom sídle informáciu o obsahu, termíne externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej len „externé testovanie“).

Žiadosť o vykonanie externého testovania v školskom roku 2023/2024 podáva uchádzač, v prípade neplnoletého uchádzača jeho zákonný zástupca, orgánu miestnej štátnej správy v školstve, t. j. príslušnému regionálnemu úradu školskej správy v sídle kraja do 30. 11. 2023. Kontakty na jednotlivé regionálne úrady školskej správy TU.

V školskom roku 2023/2024 sa externé testovanie uskutoční v termíne    20. – 22. 03. 2024 základnej škole určenej príslušným regionálnym úradom školskej správy v územnej pôsobnosti kraja.

V tomto termíne sa zároveň uskutoční aj opravný termín pre uchádzačov, ktorí v školskom roku 2022/2023 v riadnom termíne vykonali externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania neúspešne a požiadali o to príslušný regionálny úrad školskej správy do 30 dní odo dňa oznámenia výsledku.

Poznámka: Konkrétne dni konania pre jednotlivé vyučovacie predmety s kompletným harmonogramom určí ministerstvo školstva na základe počtu prihlásených uchádzačov a zverejní na tejto stránke najneskôr do 15. 02. 2024.

Externé testovanie 2024 bude pozostávať zo štyroch testov administrovaných v listinnej podobe a to:

  • test z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra – SJL alebo maďarský jazyk a literatúra – MJL);
  • test z matematiky (MAT);
  • test z Človek a príroda (ČaP – fyzika, chémia a biológia) a
  • test z Človek a spoločnosť (ČaS – geografia, dejepis a občianska náuka).

Externé testovanie sa v súlade s dokumentom Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania zameria na overenie:

  • vedomostí a zručností žiakov z oblasti jazyka a literatúry; čitateľských kompetencií – prácu s informáciami, čítanie s porozumením, schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých, nesúvislých, umeleckých i vecných textov a schopnosť argumentovať;
  • matematických kompetencií – schopností používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov každodenného života;
  • prírodovedných a spoločenskovedných kompetencií – schopností využívať poznatky vedy a svoje myslenie ako aktívny občan.

Obsahové zameranie testov, hodnotenie a kritériá úspešnosti absolvovania testov na účel získania nižšieho stredného vzdelania určuje ministerstvo školstva v dokumente Špecifikácia testov, hodnotenie a kritéria v školskom roku 2023/2024 (v prílohe).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky