Navigácia

Manuál debarierizácie

Metodika debarierizácie vzdelávacích zariadení v prostredí Slovenskej republiky (ďalej len „metodika“) je vypracovaná na základe strategického dokumentu Plán obnovy a odolnosti SR ako plnenie míľnika v rámci Investície č. 1 Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému v komponente 6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch.

Metodika vznikla na základe potreby zabezpečiť bezbariérovú prístupnosť škôl a školských zariadení v SR. Jej hlavným cieľom je vytvorenie a nastavenie systému, postupov a mechanizmov pre systematickú prípravu odstraňovania bariér a vytvorenie podkladov pre vydávanie výziev na predkladanie projektov v záujme riešenia danej problematiky.

Návrh metodiky bol vypracovaný v súlade s princípmi tvorby verejných stratégií, so zapojením širokého okruhu relevantných aktérov. Významný podiel na vypracovaní má OZ Bez bariéry a odborníci z nie len akademického prostredia, ktorí sa dlhodobo venujú problematike debarierizácie a univerzálneho dizajnu. Metodika obsahuje informácie, na základe ktorých sa dajú identifikovať a odstrániť fyzické, informačné a technologické bariéry v školskom prostredí spolu s odporúčanými technickými parametrami tak, aby výsledné riešenie bolo objektívne bezbariérové, v súlade s medzinárodnými štandardami, dohovormi, smernicami, normami a pripravovanými zmenami v príslušnej legislatíve Slovenskej republiky. Obsah vychádza zo spoločenskej potreby odstránenia bariér v školskom systéme na všetkých úrovniach vzdelávania.

Metodika nadväzuje na Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, ktorú  schválila vláda Slovenskej republiky 8. decembra 2021. Pri implementácii princípu inklúzie vo výchove a vzdelávaní sa vychádza z myšlienky, že inklúzia sa týka všetkých v školskom prostredí bez rozdielu. Teda všetkých detí, žiakov, študentov, učiteľov, vychovávateľov, rodičov i ďalších aktérov výchovy a vzdelávania. Preto je súčasťou uvedenej stratégie aj prioritná oblasť Debarierizácia školského prostredia.  Metodika je a bude prepojená aj s inými  už existujúcimi i pripravovanými materiálmi rezortu školstva a iných rezortov, ako napríklad pripravovaný Prvý akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022 – 2024.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky