Navigácia

Edukačné publikácie pre cudzie jazyky na školský rok 2022/2023 - aktualizované 1.8.2022

MŠVVaŠ SR poskytlo školám z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“) v roku 2022 prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. ročníka špeciálnych základných škôl a 1. – 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom podľa príslušných rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu.

Konkrétnu výšku prostriedkov mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO, ktoré budú škole poskytnuté, sú zverejnené v Excel dokumente nižšie na tejto webovej stránke.

Škola, ktorej budú prostriedky mechanizmu z POO na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky poskytnuté, je povinná viditeľne umiestniť na vstupné dvere do budovy školy plagát s informáciou, že edukačné publikácie pre cudzie jazyky sú hradené zo zdrojov EÚ. Plagát je zverejnený v súbore JPG nižšie na tejto webovej stránke.

Postup pre  poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Škola pre  poskytnutie prostriedkov mechanizmu na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky z POO vyplní formulár zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva: https://prispevokucebnice.iedu.sk. Štatutár školy pre prihlásenie použije eduID školy a heslo (rovnaké ako používa pri vyplňovaní dotazníkov na účely zisťovania COVID údajov za školy, odosielaných MŠVVaŠ SR). Formulár bude školám dostupný od 07.04.2022 od 13:00 hod.

Postup pri výbere a nákupe edukačných publikácií pre cudzie jazyky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Škola si z prostriedkov mechanizmu na edukačné publikácie POO zaobstará výhradne edukačné publikácie určené pre vyučovací predmet cudzí jazyk zo Zoznamu EP na prostriedky mechanizmu POO, ktorý je zverejnený nižšie na tejto webovej stránke alebo webovej stránke https://edicnyportal.iedu.sk/Documents.

Postup pri poukazovaní prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Škole budú zaslané finančné prostriedky mechanizmu z POO na nákup edukačných publikácií z dvoch zdrojov: zdroj 1P01, ktorý je určený na úhradu základnej hodnoty edukačnej publikácie bez DPH a  zdroj 1P02, ktorý je určený na úhradu DPH.

Prostriedky mechanizmu z POO, ktoré škola nepoužije v roku 2022, škola k 15.11.2022 vráti na účet zriaďovateľa.

Postup pri vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Škola je povinná viesť osobitnú evidenciu zakúpených edukačných publikácií pre cudzie jazyky z prostriedkov mechanizmu POO.

Termín na použitie prostriedkov mechanizmu z POO na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky je do 30.10.2022 – posledná úhrada faktúry bude možná s týmto dátumom. Pre nepoužité prostriedky z roku 2022 platí postup uvedený v bode 5 metodického usmernenia, ktoré je zverejnené nižšie na tejto webovej stránke.

Po nákupe EP pre cudzie jazyky je škola povinná zaslať vyplnený elektronický formulár, ktorý obsahuje vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie prostriedkov mechanizmu. Prístup na elektronický formulár bude zverejnený na webovom sídle ministerstva školstva k 15.10.2022.

Výstupy zo zberu  vyúčtovacieho elektronického formulára budú podkladom pre zabezpečenie zúčtovania finančných prostriedkov a poukázania nevyčerpaných finančných prostriedkov od jednotlivých prijímateľov.

Zoznam prijímateľov, ktorí vykázali nevyčerpané finančné prostriedky  z finančného mechanizmu POO bude MŠVVaŠ SR - SFRŠ distribuovať jednotlivým regionálnym úradom školskej správy (RÚŠS).

Školy vrátia nevyčerpané finančné prostriedky na účet svojho zriaďovateľa v termíne do 15.11.2022.

Zriaďovatelia po vyzvaní regionálneho úradu školskej správy vrátia nevyčerpané finančné prostriedky jednou sumou za všetky svoje školy na účet RÚŠS vedený v Štátnej pokladnici. RÚŠS, svoje číslo účtu vo formáte IBAN, písomne oznámi všetkým zriaďovateľom vo svojej územnej pôsobnosti.

Viac informácií nájdete v dokumente zverejnenom nižšie na tejto webovej stránke - Metodické usmernenie k prostriedkom mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na školský rok 2022/2023.

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky