Dohodovacie konanie - osobné a prevádzkové náklady

Dohodovacie konanie december 2022 (V18) – aktualizované 15.12.2022

Do dohodovacieho konania vstúpilo 46 zriaďovateľov, z toho 2 RÚŠS, 1 VÚC, 37 obcí, 2 cirkevní a 4 súkromní zriaďovatelia.

Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do DK predstavovali 1 107 530 €. RÚŠS odporučili dofinancovanie v celkovom objeme 1 013 769 €, z toho 825 433 € na osobné náklady. Celková suma poskytnutá ministerstvom na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov tvorí 516 149 €.

Prehľad finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v prílohe.

Dohodovacie konanie december 2022 (V17) – aktualizované 8.12.2022

Do DK vstúpilo 537 zriaďovateľov, z toho 8 RÚŠS, 4 VÚC, 457 obcí, 21 cirkevných a 47 súkromných zriaďovateľov.

Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do DK predstavovali 20 205 346 €. RÚŠS odporučili dofinancovanie v celkovom objeme 17 387 265 €, z toho 12 921 135 € na osobné náklady. Celková suma poskytnutá ministerstvom na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov predstavuje 10 171 853 €.

Kritériá prideľovania finančných prostriedkov prostredníctvom DK:

Pre každého zriaďovateľa bola vypočítaná očakávaná potreba osobných nákladov do konca roka z výkazu Škol(MŠVVŠ SR) 1-04 podľa skutočnosti za 1.-3. štvrťrok 2022. Vzhľadom na disponibilné zdroje na DK bola nastavená pohyblivá zložka mzdy na 6 %. Takto vzniknutá potreba dofinancovania bola porovnaná s normatívnym príspevkom na osobné náklady u každého zriaďovateľa. Zriaďovateľom, ktorí vstúpili do DK bolo navrhnuté dofinancovanie na sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi potrebou a zdrojmi, ktorá sa upravovala tak aby:

 • boli zohľadnené disponibilné zdroje na DK,
 • nepresahovala požiadavku zriaďovateľa a odporúčanie RÚŠS,
 • bol zohľadnený počet žiakov na pedagóga u zriaďovateľa (pri nízkom počte žiakov na pedagóga bola suma krátená),
 • bol zohľadnený počet nepedagogických zamestnancov na pedagóga u zriaďovateľa (pri vysokom počte nepedagogických zamestnancov na pedagóga bola suma krátená),
 • percento čerpania osobných nákladov bolo primerané sledovanému obdobiu,
 • neboli poskytnuté finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorí majú v školách menej ako 11 žiakov (okrem dofinancovania zrušenej školy),
 • boli poskytnuté minimálne finančné prostriedky (do 2 500 €) zriaďovateľom, ktorí majú v školách menej ako 31 žiakov,
 • boli zohľadnené výchovno-vzdelávacie potreby žiakov pre marginalizované skupiny a národnostné menšiny,
 • bola zohľadnená požiadavka zriaďovateľa pri zrušení školy,
 • boli zohľadnené požiadavky na vyplatenie odstupného pre zamestnancov, ktorí končia pracovný pomer a požiadavky na dofinancovanie 500 € odmien.

V oblasti prevádzky boli celkovou sumou 2 779 906 € dofinancované oprávnené požiadavky zriaďovateľov na energie, nevyhnutné opravy a revízie a vybavenie škôl. Pri posudzovaní požiadaviek RÚŠS boli zohľadnené tiež požiadavky v spojitosti s transformáciou poradenského systému.

Prehľad finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v prílohe.

Dohodovacie konanie október 2022 (V13) – aktualizované 2.11.2022

Prostredníctvom dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 zákona  č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení boli v októbri 2022 poskytnuté finančné prostriedky školám vyradeným zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2022 na odstupné pre zamestnancov škôl, osobné a prevádzkové náklady.

Do dohodovacieho konania vstúpilo 10 zriaďovateľov. Celková požiadavka zriaďovateľov predstavovala 234 746 €, regionálne úrady školskej správy odporučili dofinancovať školy v plnej výške 234 746 €. Vzhľadom na disponibilné zdroje a počet žiakov škôl predstavuje celková suma poskytnutá ministerstvom 155 429 €.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v prílohe.

Dohodovacie konanie máj a júl 2022 (V5, V7) – aktualizované 5.8.2022

Do dohodovacieho konania na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov v máji 2022 vstúpilo 491 zriaďovateľov, z toho: 7 RÚŠS, 4 vyššie územné celky, 417 obcí, 21 cirkevných zriaďovateľov, 42 súkromných zriaďovateľov.

Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania predstavovali 33 159 577 €. RÚŠS odporučili dofinancovanie v celkovom objeme 31 061 574 €, z toho 13 243 240 € na osobné náklady. Celková suma poskytnutá ministerstvom na dofinancovanie osobných nákladov a minimum prevádzkových nákladov predstavuje  6 749 525 €.

Požiadavky na dofinancovanie energií a iných prevádzkových nákladov v tomto kole neboli riešené,  v prípade disponibilných finančných zdrojov budú  predmetom 2. etapy dohodovacieho konania – predpokladáme na jeseň. 

Kritériá prideľovania finančných prostriedkov na osobné náklady prostredníctvom dohodovacieho konania:

Pre každého zriaďovateľa bola vypočítaná očakávaná potreba osobných nákladov do konca roka z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 podľa skutočnosti za 1. štvrťrok 2022. Vzniknutá potreba dofinancovania bola porovnaná s normatívnym príspevkom na osobné náklady u každého zriaďovateľa. Zriaďovateľom, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania a vyšla im potreba väčšia ako zdroje, bolo navrhnuté dofinancovanie na sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi potrebou a zdrojmi, ktorá sa upravovala tak aby:    

 • boli zohľadnené disponibilné zdroje na dohodovacie konanie,
 • nepresahovala požiadavku zriaďovateľa a odporúčanie RÚŠS,
 • bol zohľadnený počet žiakov na pedagóga u zriaďovateľa (pri nízkom počte žiakov na pedagóga bola suma krátená),
 • bol zohľadnený počet nepedagogických zamestnancov na pedagóga u zriaďovateľa (pri vysokom počte nepedagogických zamestnancov na pedagóga bola suma krátená),
 • percento čerpania osobných nákladov bolo primerané sledovanému obdobiu,
 • neboli poskytnuté finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorí majú v školách menej ako 11 žiakov,
 • boli poskytnuté minimálne finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorí majú v školách menej ako 31 žiakov,
 • boli zohľadnené výchovno-vzdelávacie potreby žiakov pre marginalizované skupiny a národnostné menšiny.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky