31.05.2020 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03 pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II."

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum 

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 31.07.2020  31.8.2020


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje oznamuje, že sa posúva termín uzávierky vyzvania z pôvodného termínu 31.07.2020 na 31.08.2020. Potreba posunu termínu vychádza zo zmeny spoločenských potrieb a situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID -19

 

  • 08.06.2021 - USMERNENIE č. 1 pre žiadateľa k vyzvaniu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“
  • Archív
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku