Rok 2022

V súlade s § 4ab ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje MŠVVaŠ SR (ďalej len „ministerstvo“) informáciu o spôsobe pridelenia príspevku na kurzy pohybových aktivít v prírode ( lyžiarske kurzy) a o výške príspevku.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú v roku 2022 bude ministerstvo poskytovať príspevok na lyžiarske výcviky / kurzy, snowboardové výcviky / kurzy a kombinované lyžiarske / snowboardové výcviky / kurzy (ďalej len „lyžiarske kurzy“)  školám až po uskutočnení lyžiarskeho kurzu (ďalej „LK“).

O príspevok na LK žiada škola (viď dolu Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na LK) svojho zriaďovateľa podľa prílohy č. 1. Zriaďovateľ predkladá požiadavky škôl na príspevok na LK regionálnemu úradu školskej správy podľa prílohy č. 2. Regionálny úrad školskej správy predkladá požiadavky jednotlivých zriaďovateľov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR formou prílohy č. 3.Maximálna výška príspevku na lyžiarsky kurz v roku 2022 je 150 € na žiaka.
Z poskytnutých finančných prostriedkov nie je možné uhradiť žiadne náklady súvisiace so stornovaním lyžiarskych kurzov

Príspevky možno použiť na výdavky, na ktoré je možné podľa osobitných predpisov (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 138 ods. 3 a 4 ; vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základných školách § 7 ods. 8 ; smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku čl. 8. )   použiť príspevok zákonného zástupcu žiaka.

Finančné prostriedky poskytnuté formou príspevku na LK sú účelovo určené na príslušné aktivity konané minimálne v trvaní piatich dní s tým, že škola použije (pokiaľ to náklady na podporované aktivity umožnia)  na každého žiaka, ktorý sa zúčastní lyžiarskeho kurzu, maximálne  150 €. To znamená, že stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na lyžiarsky kurz  pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy. Stredná škola s osemročným vzdelávacím programom môže použiť príspevok na lyžiarsky kurz na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.

Pri príprave rozpočtu na podporované aktivity vychádzalo ministerstvo z predpokladu, že pre každú základnú školu podporí  lyžiarsky kurz pre žiakov jedného ročníka na druhom stupni a pre každú strednú školu podporí lyžiarsky kurz pre žiakov jedného ročníka. V nižšie uvedených pravidlách ministerstvo zohľadňuje skutočnosť, že uskutočňovanie lyžiarskych kurzov sa môže na jednotlivých školách po organizačnej stránke líšiť, nemusí byť napríklad na všetkých školách viazané na rovnaký ročník.

Školy nahlasovali v septembri 2021 prostredníctvom RIS-u  počty žiakov, ktorí sa v kalendárnom roku 2022 zúčastnia lyžiarskeho kurzu. Počet nahlásených žiakov nesmel presiahnuť  na lyžiarsky kurz pre žiakov na druhom stupni hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na druhom stupni danej základnej školy v školskom roku 2021/20222; na lyžiarsky kurz pre žiakov strednej školy hodnotu väčšieho z čísiel 35 a 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v dennej forme štúdia v ročníku na danej strednej škole v školskom roku 2021/20222.

Uvedené pravidlo malo garantovať každej škole podporu najmenej 35 žiakov; toto opatrenie reaguje na skutočnosť, že v mnohých prípadoch je priemerný počet žiakov v ročníku aj po vynásobení číslom 1,2 nižší ako je ekonomicky výhodný počet žiakov vyslaných  na lyžiarsky kurz.

V prípadoch, keď určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov podľa vyššie uvedeného bodu neumožní škole zabezpečiť príspevok na všetkých žiakov, ktorých chce škola v roku 2022 vyslať na lyžiarsky kurz, môže škola požiadať ministerstvo o zvýšenie počtu žiakov prostredníctvom Žiadosti o navýšenie počtu žiakov vysielaných na lyžiarsky kurz v roku 2022. Vzor žiadosti je uvedený dolu. Škola odošle vyplnenú žiadosť na adresu andrea.szabova@minedu.sk v ktorom škola uvedie tel. číslo na ktoré ministerstvo oznámi stanovisko k požadovanému navýšeniu.  

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky