28.02.2020 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.2.1-01 pre národný projekt s názvom „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji"

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2020/NP/1.2.1-01

Oprávnený žiadateľ: Prešovský samosprávny kraj

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 30.04.2020
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku