Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

25.01.2010 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2010-1

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Hodnotenie kvality vzdelávania na základných školách a na stredných školách v Slovenskej republike v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania".

Kód priameho zadania: OPV/K/NP/2010-1

Oprávnený žiadateľ: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Dátum uzávierky priameho zadania je 31. marca 2010

Riadiaci orgán resp. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku