Navigácia

29.09.2016 - USMERNENIE č. 1 pre žiadateľov k vyzvaniu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu duálneho vzdelávania a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie na podporu duálneho vzdelávania a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.  Cieľom zmeny č. 1 je úprava vyzvania z dôvodu správneho prepočtu výšky vybraných typov výdavkov k výške NFP. Zmenou vo vyzvaní nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01

Oprávnený žiadateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 14.10.2016

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky