02. 01. 2020 – USMERNENIE č. 1 k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie vydalo USMERNENIE č.1 pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“

Aktivity výzvy sú zamerané tak na žiakov stredných odborných škôl stredných športových škôl, konzervatórií a stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vrátane žiakov so ŠVVP, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl.

Cieľom zmeny č. 1 k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ je doplnenie a spresnenie podmienok poskytnutia príspevku č. 1, č. 7 a č. 8 a odstránenie administratívneho pochybenia v prílohe č. 1 výzvy Formulár ŽoNFP a v prílohe č. 7 výzvy Štandardná stupnica jednotkových nákladov – pedagogické kluby - Hodina účasti pedagogického zamestnanca na aktivitách pedagogického klubu.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky