Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl


Zverejnenie výsledkov Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia
na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl

 
Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia zameraného na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl v roku 2017 sa dňa 14. 6. 2017 uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokovanie výberovej komisie.

Komisia posudzovala 2 žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne. Dotáciu vo výške 24 160 EUR odporučila prideliť Združeniu Maxa Reinhardta. Komisia zároveň neodporučila poskytnúť dotáciu Súkromnému gymnáziu, Dneperská 1 v Košiciach, ktorého projekt nenapĺňal niektoré zo základných cieľov výzvy.

Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu medzirezortnej komisie.


Súbor typu pdf Príloha č. 1 k záverečnému uzneseniu
 
Súbor typu pdf Príloha č. 2 k záverečnému uzneseniu


 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho podujatia na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl. Cieľom poskytnutia dotácie je vytvoriť podmienky na realizáciu podujatia podporujúceho nadaných žiakov základných škôl, ktorí si rozširujú svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie, zapojením vysokoškolských učiteľov.

Dotácia môže byt poskytnutá len žiadateľom, ktorí majú zabezpečených minimálne 30 % predpokladaných nákladov z iných zdrojov. Predpokladá sa celoslovenský charakter podujatia minimálne s niekoľko-násobnou úspešnou realizáciou v minulosti.

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.

Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVV a Š SR najneskôr do 11. mája 2017.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky