Bilaterálna spolupráca

Česká republika

Spolupráca v oblasti mládeže medzi Českou republikou a Slovenskou republikou je ukotvená v Protokoloch o spolupráci, ktoré majú formu zápisu z rokovania česko-slovenskej zmiešanej komisie pre oblasť mládeže. Oblasť česko-slovenskej spolupráce v oblasti mládeže je nastavená na niekoľkých úrovniach: Úroveň ministerstiev a jej priamo riadených organizácií, úroveň národných rád mládeže a úroveň informačných centier mládeže.

V súlade s článkom 13 Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telovýchovy a športu na roky 2002 – 2006 sa v dňoch 14. - 15. mája 2018 v Bratislave uskutočnilo po šesťročnej prestávke v poradí siedme zasadnutie slovensko-českej zmiešanej komisie pre oblasť mládeže. Komisia sa zamerala na informovanie o aktuálnom vývoji v oblasti politiky mládeže v oboch štátoch, podpore talentov, systéme využívania štrukturálnych fondov a aktuálnych projektoch národných rád mládeže. Zamerala sa tiež na výmenu skúseností z oblasti príprav na implementáciu Európskeho zboru solidarity a prípravy predsedníctva vo V4. Na zasadnutí komisie sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev a ich priamo riadených organizácií, zástupcovia národných rád mládeže Českej republiky a Slovenskej republiky a riaditelia národných agentúr Erasmus+.

Zápis zo 7. rokovania slovensko-českej zmiešanej komisie v oblasti mládeže v Bratislave, 14.-15. máj 2018

 
Čierna Hora
V júni 2017 bol podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvok školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva Čiernej hory v oblasti vzdelávania na roky 2017 – 2021. Tento dokument zahŕňa aj priamu spoluprácu a výmeny medzi radami mládeže, združeniami detí a mládeže, ako aj inštitúciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.


 
Bosna a Hercegovina

V roku 2017 prebehlo finalizovanie Memoranda v oblasti mládeže medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom pre občianske záležitosti Bosny a Hercegoviny. Memorandum sa zameriava najmä na podporu a rozvoj spolupráce medzi mládežníckymi organizáciami a inštitúciami v SR a BaH, posilnenie bilaterálnej spolupráce výmenou dokumentov a výskumných materiálov uverejnených na konferenciách a stretnutiach mládeže v oboch krajinách, organizovanie spoločných mládežníckych pracovných skupín pozostávajúcich z mladých ľudí z týchto dvoch krajín a spoločné plánovanie ďalších programov pre mládež.

Toto memorandum je dokumentom politického charakteru, z ktorého zmluvným stranám nevyplývajú práva a povinnosti podľa medzinárodného práva (čl. 1 ods. 3 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax)

Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom pre občianske záležitostí Bosny a Hercegoviny bolo podpísané v apríli 2018 v Sarajeve. Odbor mládeže naviazal kontakty s generálnym riaditeľom ministerstva pre oblasť mládeže, s mimovládnou organizáciou KULT v Ilidži, ktorá sa venuje rozvoju mládeže a mladých dospelých prostredníctvom neformálneho vzdelávania a zásahov do mládežníckej politiky, a s kanceláriou RYCO (Regional Youth Cooperation Office) - regionálny úrad pre spoluprácu v oblasti mládeže - nezávisle fungujúci inštitucionálny mechanizmus založený 6 krajinami západného Balkánu s cieľom podporiť spoluprácu medzi mládežou v regióne prostredníctvom programov mládežníckych výmen.

Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom pre občianske záležitosti Bosny a Hercegoviny

Kórejská republika 

Dňa 21. novembra 2017 bola v Soule podpísaná rezortná medzinárodná zmluva Memorandum o porozumení uzatvorené medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom rodovej rovnosti a rodiny Kórejskej republiky  o spolupráci v oblasti mládeže.  Cieľom memoranda je povzbudiť a posilniť spoluprácu medzi krajinami v oblasti mládeže prosterdníctvom mládežníckych výmenných pobytov, výmeny informácií a skúseností a účasti na podujatiach.

V júli (SVK → KR) a v septembri (KR → SVK) 2018 sa realizoval kórejsko-slovenský mládežnícky výmenný program v rámci implementácie memoranda, ktorého sa zúčastnilo päť mládežníckych delegátov z každej krajiny. Cieľom výmeny bolo získanie poznatkov o mládežníckych politikách, výmena skúseností v oblasti aktivít pre mládež, participácia na odborných diskusiách o mládežníckej politike, rozvoji neformálneho vzdelávania či oboznámenie sa so životom a problémami mládeže v jednotlivých krajinách.

Memorandum o porozumení uzatvorené medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom rodovej rovnosti a rodiny Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti mládeže
Srbská republika

Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom športu a mládeže Srbskej republiky pre obdobie 2012 - 2016 v oblasti práce s mládežou bola podpísaná dňa 31. januára 2012 v Bratislave.

Spolupráca sa realizovala predovšetkým formou študijných návšteva rôznych úrovniach (ministerskej, inštitúcií, mimovládneho sektora) a prostredníctvom koordinácie pozičných postojov k záležitostiam mládežníckej politiky na európskej úrovni. Tematický boli návštevy spoločne prerokované   príslušnými odbormi ministerstiev zodpovednými za mládež. Do spolupráce boli zapojené príslušné inštitúcie pracujúce v oblasti mládeže v obidvoch krajinách a mimovládny sektor.

V decembri 2015 bol počas bilaterálnej návštevy v Bratislave vypracovaný Akčný plán spolupráce na rok 2016, kedy sa uskutočnili výmeny odborníkov zamerané na zdieľanie skúseností z oblasti mládežníckej politiky na lokálnej úrovni.

V októbri 2019 bolo v Belehrade podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu Srbskej republiky o spolupráci v oblasti mládeže a športu.

 
Skočiť na začiatok stránky