Navigácia

17. 08. 2017 - USMERNENIE č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 5 z dôvodu:
  • posunu termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2:

    Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 21. 8. 2017 - sa mení na 11. 9. 2017
  • vypustenia povinnosti preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11 s názvom „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ formou čestného vyhlásenia v časti 15 žiadosti o NFP,
     
  • doplnenia informácií k vydávaniu rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v súlade s § 19 ods. 11 zákona o príspevku z EŠIF, 
  • aktualizácie prílohy č. 3 výzvy - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v znení Dodatku č. 2.

     
Usmernením č. 5 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku v súlade s § 6 zákona o príspevku z EŠIF.


Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky