Navigácia

16.12.2020 - USMERNENIE č. 3 pre žiadateľa k vyzvaniu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu duálneho vzdelávania a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie zverejnilo Usmernenie č. 3, v ktorom mení vyzvanie na podporu duálneho vzdelávania a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Cieľom zmeny č. 3 (ďalej len „zmena“) k vyzvaniu na podporu duálneho vzdelávania a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „vyzvanie“) je zmiernenie negatívnych dopadov krízy COVID-19, ktoré môžu vážnym spôsobom ovplyvniť systém duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“), úspešnú realizáciu a udržateľnosť výsledkov predmetného národného projektu, a to predĺžením maximálnej dĺžky realizácie aktivít projektu a doplnením nového typu oprávneného výdavku „náklady na úhradu jednorazového podporného príspevku pre zamestnávateľov v rámci podpory systému duálneho vzdelávania“ v prílohe č. 4 vyzvania, ktoré vyplýva z aktuálnej situácie a vývoja v SDV a aktuálnych informácii a signálov od záujmových združení podnikateľov.

Zmeny vyzvania sú v súlade s osobitnými procesnými ustanoveniami v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov v zmysle zákona č. 128/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Na základe vykonaných zmien bude predmetom úpravy aj rozpočet implementovaného projektu v súlade s uzavretou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a príručkou pre prijímateľa (v aktuálnom znení). Zmena rozpočtu má za cieľ zabezpečiť vhodnejší spôsob realizácie schváleného projektu s ohľadom na zmenu východiskovej situácie počas realizácie projektu a zohľadňuje vopred nepredvídané okolnosti, ktoré nastali počas realizácie projektu a mali by vplyv na obdobie jeho udržateľnosti.

Usmernením č. 3 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti vyzvania a mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky