Navigácia

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2016

Vyhodnotenie Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2016
 

Na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2016  dňa 25. júla 2016  členovia komisie prerokovali výsledné hodnotenie projektov predložených v rámci výzvy o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy vzdelávania na základe posúdenia a pridelenia percentuálneho podielu, určeného v piatich kritériách vo výzve, od jednotlivých členov komisie.
Do návrhu na pridelenie dotácie boli z 8 projektov na základe hlasovania odsúhlasené 2 projekty, s celkovou požadovanou sumou vo výške 17 212 € vyčíslenou v žiadostiach k projektom uskutočnilo rokovanie výberovej komisie.

Výberová komisia posudzovala dve žiadosti:
1.          Červená čiapočka, o. z.
2.          Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, o. z.
 
Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s návrhom výberovej komisie.

Zoznam žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2016

Zoznam zamietnutých žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2016


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania Cieľom poskytnutia dotácie je umožniť deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s osobitným zreteľom na deti a žiakov so zdravotným postihnutím a deťom a žiakom bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb stretnutie s ich vzormi – s obľúbenými populárnymi umelcami a ďalšími osobnosťami, z oblasti športu a podobne, spoluúčinkovanie s nimi pred mnohopočetným publikom, prezentovať viaceré celoročné aktivity obsahovo a prakticky zamerané na podporu inkluzívneho/integračného spoločenského procesu.

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom podľa § 6c ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVVaŠ SR najneskôr do 15. 06. 2016.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky