16.07.2021 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2021/NP/1.1.1-01 pre národný projekt s názvom „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania


Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2021/NP/1.1.1-01

Oprávnený žiadateľ: rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR ako ústredný orgán štátnej správy

Typ vyzvania: uzavreté


Dátum uzávierky vyzvania: 31.10.2021

  • 17.09.2021 - USMERNENIE č. 1 pre žiadateľa k vyzvaniu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre NP na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania
  • Archív
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku