Univerzita Komenského v Bratislave

Komplexná akreditácia činností vysokej školy začala 02. júna 2014.
Akreditačná komisia sa vyjadrila k žiadosiam vysokej školy na svojom 88. zasadnutí konanom 22.-25. augusta 2015.
Komplexná akreditácia činností vysokej školy bola skončená 05. novembra 2015 doručením hodnotiacej správy vypracovanej Akreditačnou komisiou a rozhodnutím ministra o žiadostiach vysokej školy predložených do komplexnej akreditácie činností vysokej školy.
Na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie, vysoká škola zostáva začlenená medzi univerzitnými vysokými školami.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku