II. Neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

     Organizovanie neformálnych zasadnutí Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Vzdelávanie (OPV) vyplynulo z odporúčaní hodnotenia vykonaného firmou Ernst & Young v roku 2009 a tiež zo záverov IV. riadneho zasadnutia MV pre OPV.


     II. neformálne zasadnutie MV pre OPV sa uskutočnilo dňa 12.10.2011 v EKOIUVENTE v Bratislave. Program neformálneho zasadnutia MV pre OPV sa zameral na zjednodušovanie implementácie OPV - uplatňovanie paušálnych nákladov, pripravované výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, písomné vyzvania pre národné projekty a taktiež tu boli v stručnosti vyhodnotené výsledky v rámci OPV dosiahnuté za uplynulý rok. Ďalej sa prezentácie zamerali na prípravu nového programového obdobia 2014-2020 a problematiku verejného obstarávania, spracovania žiadostí o platbu a kontrol projektov. Záverečným bodom programu bola prezentácia národného projektu „KomPrax - Kompetencie pre prax" (prijímateľ IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky