Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2014

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2014 vyčlenilo finančné prostriedky na podporu zabezpečenia nasledovných aktivít:
a) výchovno-vzdelávacie a kultúrne podujatie na obnovu výchovy a vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl,
b) obnovu výchovy a vzdelávania (zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov z oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese),
 
c) kultúrno-spoločenské podujatie so zameraním na sociálnu inklúziu/integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na obnovu výchovy a vzdelávania.

Podrobnosti k jednotlivým aktivitám sa nachádzajú vo výzve.

Príslušnú žiadosť (A, B, C) o poskytnutie dotácie pre konkrétnu aktivitu s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVVaŠ SR najneskôr do 13. júna 2014.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku