10.4.2017 - Vyzvanie č. OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71-2017-TP1 - Projekty technickej pomoci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Projekty technickej pomoci.

Kód vyzvania: OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71-2017-TP1

Oprávnený žiadateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dátum vyhlásenia: 10. 4. 2017

Typ vyzvania: otvorené
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku