02.06.2014 Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2014/2.2/01 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie pozastavuje, na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“  s kódom výzvy OPV-2014/2.2/01, v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13 ods. 3 písm. d) a j) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k ďalším podmienkam poskytnutia pomoci alebo podpory, na dobu 16 kalendárnych dní. Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa doba pozastavenia výzvy nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadosť o NFP podanú do termínu pozastavenia výzvy je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do dátumu uzavretia výzvy.
Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedenej výzvy nie sú dotknuté podmienky poskytnutia pomoci v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) až i) zákona o pomoci a podpore.

Ďalšie časti textu výzvy OPV-2014/2.2/01 a jeho príloh zostávajú nezmenené.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky