» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Prístup k vedeckým databázam bude v krátkom čase obnovený

11.01.2017 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva garanciu na zabezpečenie prístupov k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov. Prerušenie dodávania bolo spôsobené okrem iného aj zlož...

Ministerstvo školstvo podporí z eurofondov projekty na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

10.01.2017 -      Sumu 50 miliónov eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu projektov zvyšujúcich inkluzívnosť vzdelávania v základných školách.  Tie sa môžu uchádzať o nenáv...

Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

28.11.2016 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na podporu celoživotného vzdelávania v rámci operačného programu Ľudské zdroje (O...

Platby z eurofondov pre operačný program Výskum a vývoj boli odblokované

23.11.2016 -      Platby pre operačný program Výskum a vývoj, ktoré zablokovala EK dňa 11. 03. 2016 z dôvodu rôznych pochybení (týkali sa hlavne neoprávnených výdavkov a nedostatkov v riadení a kontrole oper...

Vyzvanie pre národný projekt Škola otvorená všetkým

05.10.2016 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvanie pre národný projekt „Škola otvorená všetkým“.      Projekt bude realizovať Metodi...

Viac ako 400 miliónov eur na nové výzvy operačného programu Výskum a inovácie

01.06.2016 -      Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila dňa 31. mája 2016 dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný fi...

Výskumnú agentúru čakajú veľké výzvy

13.05.2016 -      Generálny riaditeľ Výskumnej agentúry (VA) Rastislav Beliansky prijal včera ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana v rámci jeho avizovaných návštev priamo riadených org...

Verejná konzultácia v kontexte hodnotenia ex post ESF

13.04.2016 - Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie informuje, že Európska komisia spustila verejnú konzultáciu v kontexte hodnotenia ex post Európskeho sociálneho fondu počas programového obdobia 2007-2013. Táto...

Na podporu výskumu v podnikoch pôjde 200 mil. eur

08.02.2016 -      Stimulácia výskumného potenciálu v podnikoch, orientácia na potreby praxe, zintenzívnenie spolupráce medzi podnikateľským a akademickým sektorom a transfer nových poznatkov z výskumu do pra...

Mediálna kampaň See&Go pre OP výskum a vývoj

25.01.2016 - Mediálnu kampaň See&Go pre operačný program Výskum a vývoj ste mali možnosť vidieť počas uplynulých mesiacov (september – december 2015) na obrazovkách umiestnených v MHD šiestich krajských mies...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ