» Deti a mládež » Medzinárodná spolupráca v oblasti detí a mládeže » Európska Únia

Európska Únia

Stratégia EÚ pre mládež

Stratégia EU pre mládež: investovanie a posilnenie postavenia mládeže 2010 – 2018 bola prijatá 27. novembra 2009 a významne prehodnocuje politiku voči mládeži v rámci Európskej únie. Novo definované ciele mládežníckej politiky Európskej únie sú nasledovné: 

  • vytvoriť viac príležitostí pre mládež vo vzdelávaní a zamestnaní;
  • zlepšiť prístup a plnú participáciu mladých ľudí v spoločnosti;
  • podporovať vzájomnú solidaritu medzi spoločnosťou a mladými ľuďmi.

V rámci každého cieľa sa navrhujú dve alebo tri „oblasti činnosti“ s čiastkovými cieľmi na prvé tri roky 2010 – 2012. Každá oblasť obsahuje súbor možných špecifických opatrení, ktoré môžu podniknúť členské štáty a/alebo Komisia. Výzvy a príležitosti týkajúce sa súčasnej mládeže sa budú pravidelne hodnotiť a hierarchizovať každé tri roky s cieľom zabezpečiť flexibilitu a to tak, aby oblasti opatrení odrážali meniace sa potreby nových generácií. Zmeny možno urobiť aj po stanovení pokračovania stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť po roku 2010.

Oblasti činnosti: vzdelávanie, zamestnanie, tvorivosť a podnikavosť, zdravie a šport, participácia, sociálne začlenenie, dobrovoľníctvo, mládež a svet.  

Erasmus+

Od 1. januára 2014 sa na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 12822/2013 začal nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, Erasmus+. Sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou má rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR – o 40 % vyšší než bývalé programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu.

Kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

  • Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA, Búdková 2, Bratislava
  • Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, Svoradova 1, Bratislava

Pre ďalšie informácie klikajte na www.erasmusplus.sk
 

Európa 2020

Európa 2020 je desaťročná stratégia Európskej únie pre rast a zamestnanosť, ktorá bola predstavená v roku 2010. Nezameriava sa však iba na prekonanie krízy, z ktorej sa naše ekonomiky postupne zotavujú, jej cieľom je aj odstrániť nedostatky aktuálneho rastového modelu a vytvoriť podmienky pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

EÚ stanovila päť hlavných cieľov, ktoré chce dosiahnuť do konca roka 2020. Týkajú sa zamestnanosti, výskumu a vývoja, klímy/energetiky, vzdelávania, sociálneho začlenenia a zníženia chudoby.

Na podporu cieľov stratégie bolo vypracovaných aj sedem hlavných iniciatív, prostredníctvom ktorých orgány na európskej a vnútroštátnej úrovni vzájomne podporujú svoje úsilie na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 v oblastiach, ako sú inovácie, digitálne hospodárstvo, zamestnanosť, mládež, priemyselná politika, chudoba a efektívne využívanie zdrojov.

Aj ďalšie hybné prvky EÚ, ako sú európsky jednotný trh, rozpočet EÚ a program vonkajších vzťahov EÚ, sa využívajú na podporu stratégie Európa 2020.

Vykonávanie a monitorovanie stratégie Európa 2020 sa uskutočňuje v rámci ročného cyklu koordinácie hospodárskych a rozpočtových politík – európskeho semestra.

V marci 2014 Komisia uverejnila oznámenie „Hodnotenie stratégie Európa 2020“ štyri roky od jej uvedenia. V máji 2014 sa začala verejná konzultácia, ktorá má slúžiť ako podklad na strednodobé preskúmanie stratégie Európa 2020. Táto konzultácia prebieha do 31. októbra 2014.
 

Správa o mládeži 2012

Správa o mládeži v EÚ 2012 zhŕňa výsledky prvého pracovného cyklu stratégie EÚ pre mládež (2010-2012) a navrhuje priority pre nasledujúce 3 roky. Správa predkladá štatistické údaje o tom, ako finančná kríza ovplyvnila situáciu mladých ľudí v EÚ. Ďalšia správa o mládeži v EÚ bude zverejnená v roku 2015. 

Správa o mládeži v EÚ:  

  • hodnotí celkový pokrok pri dosahovaní cieľov stratégie EÚ pre mládež, ako aj pokrok v plnení priorít vymedzených pre najnovší pracovný cyklus;
  • poukazuje na osvedčené postupy;
  • slúži ako základ pre stanovenie priorít pre ďalší pracovný cyklus.