Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019


Zverejnenie výsledkov

 

Zverejnenie výsledkov Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019.

Na základe Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019" (ďalej len „výzva“) bolo predložených Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky celkom 127 projektov s požiadavkou 767 674,- € na ich realizáciu.

Po termíne uvedenom vo výzve a v nesúlade spôsobu predloženia projektov s podmienkami uvedenými vo výzve bolo doručených 9 projektov.

Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019" navrhla na schválenie ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť 15 projektov s celkovou požiadavkou 73 000,- €. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov sú uvedené v tabuľke „Zoznam podporených projektov Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“.

Pre nesúlad Žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“ s výzvou na predkladanie rozvojových projektov bolo vyradených z hodnotenia 27 projektov. Dôvodom vyradenia týchto projektov bolo nedodržanie rozpočtových pravidiel a nesúlad s výzvou (napr. požadovaná suma v centoch, nesúlad súm v jednotlivých tabuľkách, chýbajúci účel, chýbajúca tabuľka, chýbajúci rozpis položiek, nedodržané stanovené percento spoluúčasti). Ostatní žiadatelia neuspeli z dôvodu nedostatočného počtu získaných bodov.

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa rozvojového projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému odboru školstva. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.


Zoznam podporených projektov
 Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
„Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 73 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v základných školách a v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (vrátane špeciálnych základných škôl).

Maximálna výška finančného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden rozvojový projekt „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“ je v roku 2019 stanovená na 8 000 eur.
 
Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému odboru školstva Okresnému úradu  v sídle kraja v termíne do 31. mája 2019.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku