Zverejnenie výsledkov Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov

V súlade s Výzvou na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2014 bolo sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR doručených 27 žiadostí.

Jednotlivé žiadosti boli odborne posúdené 9 člennou výberovou komisiou pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na vydávanie odborných časopisov, ktorú zriaďuje ministerstvo, a ktorej zloženie a činnosť upravuje Štatút komisie pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na vydávanie odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude 23 žiadateľom poskytnutá dotácia, ktorej výšku schválil minister.

formát pdf Zoznam členov výberovej komisie
formát pdf Zoznam žiadateľov, ktorým bude poskytnutá dotácia a Zoznam žiadateľov, ktorým nebude poskytnutá dotácia

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2014 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie na podporu v oblasti vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len „odborné časopisy“). Dotácie sa poskytujú v oblasti podľa § 6c ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Cieľom poskytnutia dotácie je podpora odborných časopisov, zameraných na odbornú pomoc zamestnancom materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, na sprístupňovanie najnovších poznatkov a informácií, využiteľných vo výchove a vzdelávaní a efektívne využívanie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Cieľom je najmä doplnenie nových poznatkov, ktoré obohatia proces výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení, informujú o zmenách, týkajúcich sa štátnych vzdelávacích programov, okomentujú zmeny v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov (nie len uvedú nové a novelizované právne predpisy a vytvoria priestor na publikačnú činnosť).

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je

25. apríl 2014.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku