Zverejnenie pripomienok podľa § 82 ods. 8 zákona

17.12.2010

Genéza:
Akreditačná komisia (ďalej len „AK) sa na svojom 53. zasadnutí konanom v dňoch 28. júna - 1. júla 2010 v Spišskej Kapitule zaoberala žiadosťou súkromnej Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach o posúdenie jej spôsobilosti uskutočňovať doktorandský študijný program riadenie bezpečnostných systémov v študijnom odbore 8.3.1. ochrana osôb a majetku v dennej a externej forme štúdia. K danej žiadosti sa AK vyjadrila v prílohe k zápisu z 53. zasadnutia (príloha k uzneseniu 53.2.1/a-c), a to tak, že spomenutá vysoká škola nie je spôsobilá uskutočňovať uvedený študijný program pre nesplnené kritérium A6 garantovanie kvality a rozvoja študijného programu, nakoľko garant a spolugaranti nepôsobia v študijnom odbore, v ktorom má byť uskutočňovaný navrhovaný študijný program.

Vysoká škola využila právo, ktoré je stanovené v § 82 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") a do ôsmich dní od zverejnenia vyjadrenia AK na internetovej stránke AK predložila MŠVVaŠ SR (ďalej len „ministerstvo") písomné pripomienky k predmetnému vyjadreniu. Ministerstvo v súlade so zákonom má následne predložené písomné pripomienky vyhodnotiť a zverejniť.

V rámci vyhodnocovania pripomienok vysokej školy požiadal minister školstva AK o potvrdenie vyjadrenia k žiadosti. AK uznesením 54.3.3 zverejneným v zápise zo svojho 54. mimoriadneho zasadnutia konaného 20. septembra 2010 v Bratislave svoje predošlé vyjadrenie (o nespôsobilosti vysokej školy uskutočňovať tento študijný program) potvrdila s odôvodnením, že vysoká škola nespĺňa kritériá uplatňované pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program riadenie bezpečnostných systémov v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania, pretože nie je splnené kritérium A6 a vysokoškolskí učitelia - navrhnutí spolugaranti - svojou doterajšou výskumnou činnosťou nespĺňajú dostatočné kritériá na zabezpečenie kvality rozvoja navrhovaného doktorandského študijného programu, pretože nepôsobia v študijnom odbore, v ktorom je navrhovaný študijný program.

Vysoká škola na svojom pôvodnom stanovisku zotrvala a listom zo dňa 11. 10. 2010 potvrdila svoje námietky proti vyjadreniu AK k žiadosti o akreditáciu doktorandského študijného programu riadenie bezpečnostných systémov.

Na základe všetkých uvedených skutočností bola v súlade s čl. 6 ods. 22 štatútu Akreditačnej komisie zostavená rozporová komisia na preskúmanie vyjadrenia AK.


Rozhodnutie vo veci:
Po preskúmaní všetkých dostupných materiálov k danej veci a tiež vypočutí si argumentov tak zástupcov Akreditačnej komisie, ako aj zástupcov vysokej školy bolo vo veci rozhodnuté, a to tak, že Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach bola zamietnutá žiadosť o priznanie práva udeľovať akademický titul doktor absolventom dennej a externej formy štúdia študijného programu riadenie bezpečnostných systémov v študijnom odbore 8.3.1. ochrana osôb a majetku. Voči rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Predmetné právo bolo vysokej škole doručené 6. decembra 2010. Podľa § 82 ods. 8 zákona môže vysoká škola požiadať o akreditáciu študijného programu v rovnakom študijnom odbore najskôr o jeden rok po rozhodnutí.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku