Zoznamy schválených a neschválených žiadostí o NFP

  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "V základnej škole úspešnejší II. OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 - V základnej škole úspešnejší
  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku