Zoznam výkazov - zber štatistických údajov pre rok 2020

Zoznam výkazov na rok 2020:

Zápis do ZŠ

Škol  (MŠVVŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve - výstup za Q1 - výstup za Q2 - výstup za Q3 - výstup za Q4
Škol  (MŠVVŠ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky - výstup za Q1 - výstup za Q2 - výstup za Q3 - výstup za Q4
Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 Výkaz o strednej škole - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 2a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov stredných škôl - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 Výkaz o základnej škole - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 3a-01 Výkaz o prospechu žiakov v základných školách a v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 4-01 Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov
 so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 4a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 5-01 Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie - CPPPaP (spolu: štátne a súkromné); CPPPaP (štátne); CPPPaP (súkromné); CŠPP (spolu: štátne, súkromné a cirkevné)CŠPP (štátne)CŠPP (súkromné)CŠPP (cirkevné)
Škol (MŠVVŠ SR) 10-01 Výkaz o školskej a akademickej knižnici - výstup RŠ - výstup VŠ
Škol (MŠVVŠ SR) 11-01 Výkaz o vysokej škole - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 12-01 Výkaz o absolventoch vysokých škôl - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 14-01 Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 16-01 Výkaz o vysokoškolských jedálňach - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 19-01 Výkaz o školskom internáte - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 20-01 Výkaz o vysokoškolskom internáte - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 26-01 Výkaz o športovej škole a športovej triede - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 27-01 Výkaz o stredisku odbornej praxe - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 31-92 Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou - výstup RŠ a výstup VŠ
Škol (MŠVVŠ SR) 32-01 Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry - výstup
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce - výstup
 Sport (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o centrách talentovanej mládeže - výstup
 Dalv (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o ďalšom vzdelávaní - výstup
IKT (MŠVVŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o digitálnych technológiách v škole - výstup za VŠ - výstup za RŠ
Mlad (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o občianskych združeniach - výstup
 Mlad (MŠVVŠ SR) 2-01 Výkaz o informačných centrách mladých (ICM) - výstup
Úr  (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti detí, žiakov a študentov - výstup
 VVP (MŠVVŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli - výstup
Skočiť na začiatok stránky