Zoznam výkazov - zber štatistických údajov pre rok 2015

Škol  (MŠVVŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve
Škol  (MŠVVŠ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 Výkaz o strednej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 2a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov stredných škôl
Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 Výkaz o základnej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 3a-01 Výkaz o prospechu žiakov v základných školách a v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Škol (MŠVVŠ SR) 4-01 Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Škol (MŠVVŠ SR) 4a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Škol (MŠVVŠ SR) 5-01 Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
Škol (MŠVVŠ SR) 10-01 Výkaz o školskej a akademickej knižnici
Škol (MŠVVŠ SR) 11-01 Výkaz o vysokej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 12-01 Výkaz o absolventoch vysokých škôl
Škol (MŠVVŠ SR) 14-01 Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach
Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí
Škol (MŠVVŠ SR) 16-01 Výkaz o vysokoškolských jedálňach
Škol (MŠVVŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania
Škol (MŠVVŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 19-01 Výkaz o školskom internáte
Škol (MŠVVŠ SR) 20-01 Výkaz o vysokoškolskom internáte
Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 26-01 Výkaz o športovej škole a športovej triede
Škol (MŠVVŠ SR) 27-01 Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe
Škol (MŠVVŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode
Škol (MŠVVŠ SR) 32-01 Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce
Sport (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o centrách talentovanej mládeže
Dalv (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o ďalšom vzdelávaní
IKT (MŠVVŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o informačných technológiách v škole
Mlad (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o občianskych združeniach
Mlad (MŠVVŠ SR) 2-01 Výkaz o informačných centrách mladých (ICM)
Úr  (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti detí, žiakov a študentov
VVP (MŠVVŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli
 

Skočiť na začiatok stránky