Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (30. marec 2015)

Podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a odborovými organizáciami určilo:

  • Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce,
  • Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.

Podľa smernice č. 8/2015, ktorou sa upravuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce boli pri tvorbe zoznamov brané do úvahy nasledovné zdroje údajov, ktoré boli relevantné pre zaradenie študijného odboru alebo učebného odboru do príslušného zoznamu:

  • absolventská miera nezamestnanosti v príslušnom odbore vzdelávania za máj 2014,
  • celkový počet žiakov v príslušnom odbore vzdelávania k 15. 9. 2014,
  • dodatočná potreba zamestnancov v kalendárnom roku v závislosti podľa dĺžky štúdia v príslušnom odbore vzdelávania,
  • odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania,
  • regionálne stratégie výchovy a vzdelávania,
  • stanoviská príslušných stavovských organizácií a profesijných organizácií k návrhu predmetných zoznamov.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce obsahuje 31 odborov vzdelávania, v ktorých v školskom roku 2014/2015 študuje 19 755 žiakov.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce obsahuje 17 odborov vzdelávania, v ktorých v školskom roku 2014/2015 študuje 274 žiakov.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku