Zoznam programov - záujem Slovenskej republiky

V súlade s bodom C.4 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 731 zo dňa 8.12.2021 k Stratégii internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil nasledujúci zoznam programov, na ktorý sa vzťahuje záujem Slovenskej republiky odsúhlasený v bode B.1 tohto uznesenia, a to spolu s uvedením inštitúcií zodpovedných za administráciu a implementáciu daných programov v Slovenskej republike:

Názov programu

Inštitúcia zodpovedná za administráciu a implementáciu daného programu

Štatutárny orgán inštitúcií, príp. ďalšie osoby, zodpovedné za administráciu a implementáciu programu

Erasmus + (program Európskej únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport)

www.erasmusplus.sk

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Križkova 9, 811 04 Bratislava

IČO: 30778867

výkonný riaditeľ

 

verejné, štátne alebo súkromné vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré sú držiteľmi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Aktuálny zoznam držiteľov ECHE je uvedený na webovej stránke programu: https://www.erasmusplus.sk/sektory-vzdelavania/vysokoskolske-vzdelavanie/

 

rektor vysokej školy

Národný štipendijný program Slovenskej republiky (NŠP)

www.stipendia.sk

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava

IČO: 31821596

 

výkonný riaditeľ

zástupca výkonného riaditeľa

Bilaterálne medzinárodné zmluvy a programy spolupráce zverejnené na:

https://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí

 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)

www.ceepus.saia.sk

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava

IČO: 31821596

výkonný riaditeľ

zástupca výkonného riaditeľa

 

Vládne štipendium Slovenskej republiky

(v zmysle §10 zákona č. 392/2015 Z. z. – Zákon o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí

 

Skočiť na začiatok stránky