Zoznam programov - verejné zdravotné poistenie v SR

V súlade s §3 ods. 3 písm. l) a §11 ods. 7 písm. w) Zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje nasledujúci zoznam štipendijných programov, ktorých štipendisti s pobytom na území Slovenskej republiky dlhším ako 1 mesiac spĺňajú podmienku zaradenia do systému povinného verejného zdravotného poistenia v SR. V zozname sú taktiež uvedené inštitúcie zodpovedné za administráciu a implementáciu daných programov v Slovenskej republike.

Názov programu

Inštitúcia zodpovedná za administráciu a implementáciu daného programu

Štatutárny orgán inštitúcií, príp. ďalšie osoby, zodpovedné za administráciu a implementáciu programu

Erasmus + (program Európskej únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport)

www.erasmusplus.sk

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Križkova 9, 811 04 Bratislava

IČO: 30778867

 

výkonný riaditeľ

 

verejné, štátne alebo súkromné vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú držiteľmi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Aktuálny zoznam držiteľov ECHE je uvedený na webovej stránke programu: https://www.erasmusplus.sk/sektory-vzdelavania/vysokoskolske-vzdelavanie/

 

rektor vysokej školy

Národný štipendijný program Slovenskej republiky (NŠP)

www.stipendia.sk

 

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava

IČO: 31821596

 

výkonný riaditeľ

zástupca výkonného riaditeľa

 

 

Bilaterálne medzinárodné zmluvy a programy spolupráce zverejnené na:

https://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí

 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)

www.ceepus.saia.sk

 

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava

IČO: 31821596

 

 

výkonný riaditeľ

zástupca výkonného riaditeľa

 

 Vládne štipendium Slovenskej republiky

 (v zmysle §10 zákona č. 392/2015 Z. z. – Zákon o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

minister školstva, vedy, výskumu a športu

 

generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí

 

Fulbright Slovakia

https://www.fulbright.sk/

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

minister školstva, vedy, výskumu a športu

výkonný riaditeľ

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

(K9 I3 Plán obnovy a odolnosti SR)

 

 

Úrad vlády Slovenskej republiky

(vykonávateľ K9)

 

vedúci Úradu vlády SR

generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority ÚV SR

verejné, štátne alebo súkromné vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

rektor vysokej školy

organizácie SAV podľa zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied a zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

riaditeľ

 

Skočiť na začiatok stránky